Gjennom 12 år har ordningene med minoritets- og integreringsrådgivere vært en sentral del av ulike handlingsplaner om forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll . Selv om disse ordningene har bidratt til mer bevissthet, kompetanseheving og bistand til ungdom, er det fortsatt mange, potensielt utsatte, barn og unge som ikke har noen å henvende seg til når det gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

IMDis erfaringsinnhenting ved utvalgte skoler uten minoritetsrådgivere og voksen-opplæringssystemet høsten 2019, viser at det er stor etterspørsel etter kunnskap om hvordan tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll forebygges og oppdages. I forlengelse av en slik kompetanseshevingsmodell vil IMDi utvide arbeidet med tverrfaglig samarbeid på forebyggingsfeltet.

Denne rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere har jobbet mot tvangs-ekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll i 2019, med særlig fokus på tall- og tiltaksrapporteringer. Hensikten med rapporten er å sammenfatte funn og tendenser fra året som har gått, og se det i sammenheng med det overordnede kunnskapsgrunnlaget og utvikling på feltet.

Last ned «Rapport for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019. Tall- og tiltaksrapportering på arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll» (pdf) for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i 2019″ (pdf)