Oslo står overfor store utfordringer i å motvirke utenforskap blant barn og unge. Forebygging innebærer tidlig oppdagelse, tidlig identifisering og tidlig handling overfor en mulig problemutvikling. Et av byrådets tiltak for forebyggingsoffensiv i denne planen var derfor å gi Velferdsetaten ved Uteseksjonen, i samarbeid med bydelene, i oppdrag å utvikle en felles faglig standard som inkluderer kvalitetssikring av oppsøkende arbeid rettet mot utsatte unge.

Denne Oslostandarden skal bidra til å oppfylle byrådets mål om å sikre gode og likeverdige tjenester til utsatt ungdom på tvers av bydelene.

Last ned veilederen «Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom» (pdf)

I et eget kunnskapsgrunnlag gis det en historisk introduksjon til fagfeltet, redegjørelse for forankring i lovverk og politiske styringsdokumenter, en gjennomgang av tidligere litteratur, samt presenta­sjon av nylig innsamlede data om det oppsøkende ungdomsarbeidet i Oslo.