Barn som bor i fosterhjem har ofte hatt en omsorgssituasjon som gjør at de har behov for hjelp og tilrettelegging på ulike områder. Deres familiebakgrunn kan være preget av fattigdom, vold og overgrep, rusmisbruk eller psykisk sykdom hos foreldrene.

Barneverntjenesten må her samarbeide med andre forvaltningsorganer og nivåer innenfor helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren, med NAV-kontorene og med familievernkontor, samtidig som barnet og fosterfamilien også involveres.

Det er imidlertid fremdeles usikkerhet i de ulike tjenestene om hvordan taushetspliktreglene og unntakene fra dem skal forstås. Her mener utvalget at reglene må gjennomgås med tanke på språklig modernisering og forenkling. Dessuten bør det legges vekt på at studenter i relevante utdanninger tilegner seg kunnskap om regelverket.

Last ned «NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem» (pdf)