Kripos fører en nasjonal oversikt over drap begått i Norge eller ombord på norske skip i internasjonalt farvann. Det er registrert 25 drap i 2017, med 29 gjerningspersoner. Dette er det nest laveste antallet drapssaker på ett år i løpet av de ti siste årene. I alle sakene er det tatt ut siktelse, men ingen av sakene er endelig avgjort i rettsapparatet. Rapporten inneholder også en oversikt over drap av barn fra 2008 til 2017.

Oversikten inneholder opplysninger om forsettlig og overlagt drap etter straffeloven 1902 § 233 og straffeloven 2015 § 275. I tillegg til forsettlig og overlagt drap er et antall saker kodet som dødelig vold, og Kripos har igangsatt arbeidet med å utvide den nasjonale drapsoversikten til også å inkludere disse sakene. Per i dag er det vanskelig å sammenligne Norge med andre nordiske land, da disse også registrerer dødelig vold. Dette må ses i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om register over drap og vold med dødelig utgang, som er under behandling per januar 2018.

Funn knyttet til drap i 2017 inkluderer:

 • 52 % av ofrene er menn, og 48 % kvinner.
 • 83 % av gjerningspersonene er menn, og 17 % kvinner.
 • Kniv ble benyttet som våpen i 60 % av sakene.
 • En stor andel av drapene ble begått i gjerningspersonens eller offerets hjem. ( 72 %)
 • Over halvparten av gjerningspersonene var arbeidsledige. (59 %)
 • Over halvparten av gjerningspersonene var ruspåvirket. (55 %)

Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008–2017 (unntatt ofre for 22.juli-terroren):

 • I perioden 2008–2017 ble det drept 24 barn under 18 år. 63 % av dem var yngre enn 10 år.
 •  46 % av ofrene er gutter og 54 % jenter.
 • 29 % av barna var født i et annet land enn Norge.
 • 54 % av barna ble drept av biologiske foreldre.
 • Det er registrert 22 gjerningspersoner. Fire (18 %) av gjerningspersonene var under atten år
 • Seks av gjerningspersonene begikk selvdrap etter  barnedrapet. Alle seks var biologisk forelder til barnet.

Rapporten inneholder ikke analyse over drapssakene, men slik statistikk er viktig og nyttig for å kunne forebygge.

Last ned rapporten her