Det å vokse opp i familier med sosiale og økonomiske problemer kan øke sannsynligheten for at barn og unge utvikler problematferd og i ytterste
konsekvens begår kriminalitet. Den viktigste forebyggende innsatsen skjer på arenaer hvor barn og unge oppholder seg og deltar til daglig. Innsats innen en rekke sektorer som ikke har det å forebygge kriminalitet som sin
hovedoppgave, men som likevel virker kriminalitetsforebyggende, er aller viktigst. I Kapittel 18 kan du lese mer om dette.

By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge. Utvalget foreslår strategier og tiltak for å sikre at alle kan bo og vokse opp i trygge og inkluderende lokalsamfunn med gode boforhold, gode oppvekstvilkår, gode levekår og gode forutsetninger for integrering.

Last ned NOU 2020:16: Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle (pdf)

Les mer på regjeringens sider