Årsverksveksten fra 2017 til 2018 er den sterkeste veksten kommunene har rapportert siden opptrappingsplanen for psykisk helse var ferdig i 2008.  Seksti prosent av kommunene svarer at Opptrappingsplanen har hatt direkte positive konsekvenser i kommunalt rusarbeid det siste året.

Øvrige tema som behandles i årets rapport er: OP-rus, pakkeforløp psykisk helse og rus, oppfølgende virksomhet, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, arbeidstiltak, brukermedvirkning og brukerorientering, boligsituasjonen, nasjonale kvalitetsindikatorer, oppfølging av barn og unge, oppfølging av eldre, pårørende, samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, selvmord, selvskading, vold og overgrep, organisering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, samt erfaring med kompetanse- og ressurssenter for psykisk helse og rus.

SINTEF har – på oppdrag fra Helsedirektoratet – siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner.

Last ned rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» (pdf)