Her er spesielt tre innsatsområdet løftet fram: Rus, Oslo sentrum og kriminalitet på nettet. Arbeidene med disse områdene er allerede i gang i SaLTo-nettverket.

Last ned «Handlingsprogram 2017-2020 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo» (pdf)

SaLTo er SLT i Oslo, dsv. Oslo kommunes og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Oslo.

SaLTo-modellens hovedoppgaver er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, rusmisbruk, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Dette programmet må sees i sammenheng med Oslo kommunes nye rusmelding (under utarbeidelse) og Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo (2015-2018).