Foruten tiltak som har ligget fast siden 2014, har denne handlingsplanen 8 nye tiltak:

  1. Etablering av en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon (HOD og JD)
  2. Nasjonal veiledningsfunksjon for arbeids og velferdsforvaltningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (ASD)
  3. Utprøving av nye metoder for reintegrering etter endt straffegjennomføring (JD)
  4. Veiledning til barneverntjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere (BFD)
  5. Utvikling av støtteressurser til bruk i skolen og barnehager (KD
  6. Innsats mot terrorfinansiering (JD)
  7. Utrede mulighet for bruk av risikovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen (JD)
  8. Aktørkart (JD koordinerer)

Dette er en videreutvikling av tidligere handlingsplaner om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – som fremdeles er et prioritert arbeid for regjeringen.

Nøkkelen for å lykkes er en bred tilnærming med samarbeid på tvers av sektorer og vektlegging av kunnskap og tidlig forebygging.

Last ned «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Revisjon 2020» (pdf)

Les mer