Denne handlingsplanen er et resultat av innspill fra virksomhetene i Moss kommune, resultater fra Ungdataundersøkelsen i Moss 2016 og forskning på rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT er et samarbeid mellom Moss kommune og politiet, der fylkeskommunen, staten (Konfliktrådet), næringsliv og frivilligheten er viktige samarbeidspartnere.

SLT-koordinator har samlet inn forslag til nye tiltak gjennom besøk ved hver virksomhet i SLT-nettverket og utarbeidet en oversikt på bakgrunn av dette (jf. Mandat for SLT godkjent av bystyret). Det er stort engasjement rundt temaene forebygging av cannabisbruk og andre rusmidler, forebygging av utenforskap, behov for en oppsøkende tjeneste for ungdom, skape flere møteplasser for ungdom, sikkerhet på nett og det å få til et godt tverrfaglig samarbeid i praksis.

Noen av de eksisterende tiltakene er lagt til ordinær drift i kommunen eller hos politiet, mens andre tiltak drives ved hjelp av tilskuddsmidler. Videre inneholder tabellen både tiltak som allerede er innarbeidet i kommuneplaner, mens andre ikke er systematisert.

Tiltakene kan deles inn i fire overordnede strategier, og seks innsatsområder. Politirådet har kommet med anbefalinger om hvilke tiltak som bør prioriteres for 2018-2019, og denne tabellen er basert på anbefalingene. Tiltakene som blir vedtatt vil bli grundig planlagt av SLT koordineringsgruppe og utøvergruppe før de iverksettes (jf. Mandat for SLT).

Denne handlingsplanen går fra 2018 og ut 2019 frem til kommunesammenslåing. 01.01.2020 skal Moss og Rygge kommune slå seg sammen, og det vil være naturlig å rullere denne handlingsplanen i Nye Moss kommune for en fireårsperiode (2020-2024).

Les handlingsplanen her