Med denne handlingsplanen ønsker Politirådet i Oslo å styrke og videreutvikle det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen bygger på erfaringene og utfordringene som ble gjort i arbeidet med Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2015-2018.

Handlingsplanen må også sees i sammenheng med regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble lagt fram i juni 2014, regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 -2020, samarbeidsdokument for politirådet i Oslo 2017 og SaLTo handlingsprogram 2017-2020, samt budsjetter og virksomhetsplaner i Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Handlingsplan 2018-2021 – mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo (pdf)