I denne NOU’en vurderer Straffelovrådet om et straffebud mot deltakelse i gjengkriminalitet kan være en farbar strategi i gjengsammenheng, og uttrykker også at inndragning bør være et fokusområde.

Denne første utredningen gjelder spørsmål om kriminalisering av deltakelse i gjengkriminalitet og rekruttering til kriminelle gjenger.

Straffelovrådet er oppnevnt for å utrede og legge frem forslag til endringer i straffelovgivningen etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Last ned dokumentet NOU 2020:4 – Straffelovrådets utredning nr. 1 –  «Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper» (pdf)