Denne strategiplanen er Nes kommunes første SLT-plan som skal fungere strategisk over en periode på 4 år. Planen fokuserer på fire utvalgte innsatsområder. Den vil gi et bedre grunnlag for å følge med på utvikling og undersøke om tiltak har effekt, og på den måten målrette og systematisere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet bedre.

En viktig endring med denne planen er at det som tidligere fungerte som Ungdomsteam, nå er erstattet med to nye møtearenaer. En annen endring er at SLT-arbeidet nå skal ivareta alderen 0-23 år. Med bakgrunn i dette etableres det i stede et Innsatsteam og et SLT-frokostmøte.

Det er også utarbeidet tydelige varslingsrutiner for mer akutte situasjoner i SLT-sammenheng.

Planen viser til konkrete mål og tiltak, og bruker statistikk fra Ungdata for å målrette arbeidet og undersøke om tiltakene har ønsket virkning.

I planen er tiltakene i stor grad konsentrert om å styrke samarbeidet med foresatte og omtalt som foreldremobilisering.

SLT-planen skal være grunnlag for tiltaksplaner, handlingsplaner og retningslinjer som gjelder rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Slik som retningslinjer for hvordan skolene skal varsle politiet og håndtere saker der elever er innblandet i rus og vold, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (som skal utarbeides).

SLT- arbeidet er i Nes godt forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og gjennom eget politisk vedtak (Sak 152/16 «Reorganisering og videreutvikling av SLT-arbeidet»). Planen støtter opp om og bygger i stor grad på føringene i Nes kommunes Helhetlig oppvekststrategi. I tillegg er planen til støtte for tiltakene i Rusmiddelpolitisk handlingsplan som omhandler forebyggende arbeid for barn og unge, Et løft i Nes-skolen sin satsning på sosial kompetanse og livsmestring, og for tiltakene i kommende Helse- og velferdsplan som omhandler barn og unges psykiske helse.

Les startegiplanen for SLT-arbeidet 2018-2021 i Nes kommune her