Rapporten er utgitt av Oslo Met i august 2018.  Her fremgår at områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, kriminalitet, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Gapet mellom fattig og rik øker.

Prosjektleder  Marit Ekne Ruud sier at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo. De  trives på skolen, og mange er med i fritidsaktiviteter. De  fleste har en utdannelse og er økonomisk uavhengige.  Samtidig  anbefaler hun at tiltak særlig må rettes mot barn og unge. Denne rapporten er viktig å lese for alle som jobber med kriminalitetsforebygging.

Å få til et tettere og utvidet samarbeid mellom skole, SaLTo og ungdomsledere/fritidsmiljøer og å ha gode planer for oppfølging, trekkes frem i rapporten. Det er et stor behov for tett oppfølging av ungdom som mangler gode forbilder og ellers har liten voksenkontakt.

Saltokoordinator i bydelen jobber tett med ungdom. Han har bidratt med innspill til rapporten og har i intervjuer gitt verdifull innsikt i de unges hverdagsliv.

Et av forslagene i rapporten er å etablere et nærmiljøhus eller et grendehus med aktiviteter, kurstilbud og møteplasser der flere voksne er tilgjengelige for barn og ungdom.

Referanser:

Ruud, Andersen, Brattbakk, Breistrand, Nygaard og Vestby (2018): Utfordringer og mulighetsrom – Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud, NIBR-rapport 2018:4

Du kan lese mer om rapporten her.