Ordet «blindsone» er brukt for å illustrere at noe ikke blir sett og forstått, og derfor ikke får den oppmerksomheten som er nødvendig. I mange tilfeller oppstår blindsoner fordi tjenestene som er etablert for barn og unge, ikke evner å oppdage at et barn eller en ungdom er utsatt, eller fordi de bare ser deler av utfordringene barnet eller ungdommen har. De mest sårbare viser seg ofte å ha behov for flere tjenester samtidig, og da er det viktig at tjenestene både samarbeider og har overlappende kunnskap. Her mangler det en systematisk og helhetlig satsing på kunnskapsutvikling.

I den siste av strategiens tre deler presenteres syv anbefalinger til regjeringen for å oppnå målsetningen om en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk.

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer.

Last ned rapporten «Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge» (pdf)