De fleste ungdommer i landet er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og de fleste ser på sin egen framtid med betydelig optimisme.  Forsker Anders Bakken, som har skrevet rapporten  omtaler dem som en hjemmekjær ungdomsgenerasjon.

Samtidig er det en økning  av gutter som er involvert i kriminalitet og problematferd. Her nevnes cannabisbruk og ulike former for regelbrudd.

Rapporten gir nyttig kunnskap og er et viktig bidrag for planlegging og prioriteringer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Flere 10-15-åringer bryter det som omtales som skikkelighetstrenden,  som har preget de norske ungdomsgenerasjonene de siste 10–15-årene.  Andelen som har  utøvd hærverk og nasket i butikker øker.  Det har også vært en mindre økning i andelen som har blitt skadet på grunn av vold. Et annet urovekkende funn er at flere enn før har skulket skolen på ungdomstrinnet.

Det er også bekymringsfullt at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, både når det gjelder  gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående skoler. Færre ungdommer tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv.

Totalt 249100 ungdommer deltok i ungdataundersøkelser i 2016, 2017 og 2018 i 412 kommuner.

Kfk vil i samarbeid med kommunene jobbe videre med de bekymringene som framkommer i rapporten, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Referanser og nyttige lenker:

Ungdata 2018, Nasjonale resultater kan lastes ned her, NOVA Rapport 8/18. Forfatter: Anders Bakken

Les mer om undersøkelsen på OsloMet.

Finn ungdatatall fra egen kommune her.