Målgruppen for TryggEst er risikoutsatte voksne over 18 år som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv. iflg tilbakemelding fra informantene er det her store mørketall.  Kommunene mangler kompetanse, rutiner og praksis for avdekking og håndtering av disse gruppene.

​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, samt to bydeler i Oslo.

Denne rapporten er første avrapportering og skal beskrive situasjonen før tiltakene knyttet til TryggEst iversettes i kommunene. Formålet er dels å beskrive utgangspunktet, slik at en på et senere tidspunkt kan vurdere hvilke endringer TryggEst fører til, men også eventuelt å avdekke problemstillinger som en bør ta høyde for når TryggEst får sin praktiske utforming

Last ned rapporten «TryggEst: Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 1: Situasjonen før TryggEst» (pdf)

Les mer om TryggEst