Hensikten med dette notatet, som er  skrevet av Emanuela Biffi fra European Forum for Restorative Justice, er å øke forståelsen for at gjenopprettende prosess kan benyttes som en tilnærming når det har skjedd voldelig ekstremisme, terrorisme og væpnede konflikter.

I notatet fremkommer følgende refleksjoner og anbefalinger om gjenopprettende prosess i denne type saker:

  • Forberedelsesfasen er avgjørende i alle typer gjenopprettende tilnærminger. Det er ingen standardisert praksis bortsett fra at partene må samtykke til deltakelse. God forberedelse er nødvendig, og det må ikke være tidspress.
  • Tilrettelegger for gjenopprettende prosesser må få riktig opplæring og fortsette med å utvikle og forbedre praksisen sin.
  • Tilrettelegger må innta en nøytral stilling om den voldelige konflikten eller terrorforbrytelsen. Tilrettelegger må ha tilstrekkelig kulturell forståelse av konteksten.
  • Resultatene fra gjenopprettende prosesser er ikke enkle å måle eller beregne statistisk. Derfor må erfaringer og de personlige historiene til de som har engasjerte seg i en slik prosess, inkluderes. Dette bør fremkomme i eventuelle positive resultater og tas i betraktning.
  • Gjenopprettende prosesser når et begrenset antall interesserte. De bør gjøres bredt tilgjengelig for de som ønsker å ha en stemme og bli hørt i enhver form for kriminalitet, i ethvert stadium av den kriminelle saksgang og til og med utenfor rettssystemet.
  • Det er viktig å bygge opp motstandskraft hos individer og berørte samfunn, ved en voldelig konflikt. Ulikheter mellom mennesker bør verdsettes som muligheter for dialog.

Notatet kan lastes ned her.

Informasjon om Europeisk forum for Restorative Justice finner du her.

Informasjon om Radicalisation Awareness Network (RAN) finner du her