I 0-24 samarbeidet utgjør støtte- og veiledningsressurser et sentralt virkemiddel for å fremme økt tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på tjenestenivået i kommunene.

Ved hjelp av intervjuer og kvalitative survey-data belyser forskerne nærmere lokale erfaringer med tverrsektorielt samarbeid og bruken av støtte- og veiledningsressurser i dette arbeidet. Et hovedfunn er at virkemiddelapparatet oppfattes både som omfattende og sektorspesifikt, noe som gjør det vanskelig for de kommunale tjenestene å orientere seg i bredden av det som foreligger av relevante støtte- og veiledningsressurser. Basert på funnene anbefales enkelte justeringer i organiseringen og forvaltningen av virkemiddelapparatet.

Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført av By- og regionforsknngsinstituttet (NIBR) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Hensikten med prosjektet har vært å frembringe kunnskap om kommunesektorens kjennskap til-, bruk av, og erfaringer med tverrsektorielle pedagogiske virkemidler i samarbeidet om utsatte barn og unge (0-24 år).

Last ned rapporten «Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og ungdom» (pdf)