Forebygging av kriminalitet og uønskede hendelser skal være en hovedstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder. Det er imidlertid avdekket risiko for mangelfull omforent forståelse i organisasjonen om hva det innebærer at forebygging skal være politiets hovedstrategi. I 2020 er det derfor et tiltak å videreutvikle politiets forebyggingsstrategi for en ny flerårig periode. Målene er å:

* Bidra til en mer enhetlig forståelse av forebygging i politiet
* Synliggjøre det forebyggende ansvaret som ligger til ulike fagområder i politiet
* Tydeliggjøre behovet for samarbeid for å styrke forebygging, både internt i politiet og med eksterne aktører
* Tydeliggjøre de prioriterte funksjonenes rolle, avhengigheter og forebyggende effekter.

Politidirektoratets (PODs) rapport per 1. tertial er utarbeidet på bakgrunn av identifiserte risikoområder i politiet med kobling til de virksomhetsspesifikke målene.

Last ned «Politidirektoratets rapport 1. tertial 2020» (pdf)