Overordnet har politiet levert godt gjennom den krevende perioden som har preget landet siden nedstengingen i mars. Etaten har hatt god operativ evne og et godt planverk for krisehåndtering av pandemien. For straffesaksområdet har etaten sett en bedring gjennom 2020. Restansene har falt kraftig i løpet av året og er nå om lag 20 % lavere enn ved utgangen av 2019.

Last ned «Politidirektoratets 2. tertialrapport 2020» (pdf)