Færre kommuner bruker de økte midlene de har fått gjennom opptrappingsplan for rusfeltet til formålet. Samtidig er det færre kommuner som seier at opptrappingsplanen har direkte konsekvenser for det rusarbeidet de gjør.

Av rapporten går det også fram at veksten i tallet på årsverk innen rusfeltet er svakere fra 2018 til 2019, enn det var fra 2017 til 2018.

SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig utført datainnsamling om kommunalt psykisk helsearbeid i kommunene siden 2007, da kalt IS‐24 etter gjeldende rundskriv. Fra 2015 ble også rusarbeid inkludert, og navnet ble da endret til IS‐24/8 fordi rundskrivet for rusarbeid tidligere ble kalt IS‐8.

Last ned rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019» (pdf)