Hva skjedde med Tilbakeføringsgarantien? For personer med rusproblemer er kvalitet og oppfølging i soningen helt avgjørende for å endre et liv preget av rus og kriminalitet. Nå opplever mange innsatte at de er verre stilt når de kommer ut av fengsel enn da de kom inn.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet har det vært en satsning både på rus og helse de siste årene, men resultatene fra undersøkelsen viser at det må satses mye mer for å imøtekomme det reelle behovet. Undersøkelsen bekrefter at det er et stort behov for å styrke kriminalomsorgen i sin helhet. Dette vil ikke bare komme ansatte og innsatte til gode, men også samfunnet generelt.

Last ned rapporten «Helse og rusutfordringer i fengslene» (pdf)