Denne kunnskapsoversikten kartlegger hva vi vet om dagens familier og familielivets vilkår og utforming, om familien som arena for sosialisering, tilhørighet og utvikling, men også trekk ved familien som kan være uheldige.

Rapporten tar utgangspunkt i fire sentrale tema i familieforskningen, nemlig omsorg, tidsbruk, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak. Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over forskningslitteraturen på disse fire områdene.

Last ned rapporten «Familiens betydning – Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak» (pdf)

Les mer på forebygging.no