Etter fire år med reformarbeid begynner tiltakene i politireformen gradvis å gi positive resultater. Det er blant annet gjort et betydelig løft i det kunnskapsbaserte forebyggende arbeidet, men i untervjuene synes mange det er uklart hvordan forebygging som primærstrategi kan og bør operasjonaliseres. Forebyggende innsats usynliggjøres ofte, fordi det ikke er så lett å måle og telle forebyggende tiltak og aktiviteter. Mange mener likevel at der politikontaktene er på pass og har funnet sin form at disse kompenserer for mer «tilfeldig» forebyggende innsats gjennom sitt operative arbeid.

Dette er den femte rapporten i følgeevalueringen om nærpolitireformen. Statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2019.

Last ned DFØ-rapport 2020:4 «Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2019» (pdf)

Les mer på DFØ