Dette er en evaluering av et kurskonsept – Flexid, som er rettet mot barn og unge med flerkulturell oppvekst. På individnivå skal kursene gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med ulike utfordringer. På et samfunnsnivå har kursene som mål å være et forebyggende tiltak blant annet for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og manglende tilhørighet.

Funnene fra spørreundersøkelsen og intervjuene med ungdommene, peker i retning av at utbytte eller nytteverdien for den enkelte ungdom som har deltatt på Flexid er av betydning. Det er imidlertid vanskelig å si noe om Flexids måloppnåelse på samfunnsnivå – ettersom samfunnseffektene ikke er direkte observerbare.

Oxford Research har, på oppdrag fra Stiftelsen Flexid, gjennomført denne evalueringen av Flexid.

Last ned rapporten «Evaluering av Flexid» (pdf)