Årets rapport har et spesielt fokus på forebygging av det lokale og regionale kriminalitetsforebyggende arbeidet. En samlet vurdering av utviklingen på lokalta nivå er at kriminalitetsforebygging har fått noe høyere prioritet siden 2017. Allikevel savner kommunene et tydeligere kriminalitetsforebyggende oppdrag. Brå foreslår derfor å gi kommunene et lovrettet ansvar og mandat.

Siden 2017 har Brå fått i oppdrag av regjeringen å beskrive det kriminalitetsforebyggende arbeid i Sverige årlig – lokalt, regionalt og nasjonalt – og å oppsummere dagens situasjons- og utviklingsbehov. Dette er den fjerde årsrapporten fra Brå innenfor rammen av dette oppdraget.

Last ned rapporten «Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2020» (pdf)