Foruten selve boligen fysiske kvalitet har et nabolag med høyere gjennomsnittlig inntekt og utdanningsnivå og lavere kriminalitet en positiv innvirkning på barns utdannings-, arbeidsmarkeds- og helseutfall.

Denne rapporten oppsummerer og evaluerer eksisterende litteratur om hvordan boforhold påvirker en persons utfall når det gjelder utdanning, arbeidsmarkedstilknytning og helse. Særlig interessant er hva litteraturen sier om denne sammenhengen for vanskeligstilte grupper, slik som lavinntektsfamilier, barn, nyankomme flyktninger og personer med fysiske eller psykiske helseproblemer.

Last ned rapporten «Boligens betydning for annen velferd. En gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning»(pdf)