Ansvaret for å forebygge og beskytte barn mot
vold og seksuelle overgrep er et av barnevernets
kjernemandat. Samtidig er det ikke barnevernet
alene som har ansvar for å håndtere dette. Når det gjelder litteratur om barnevernets samarbeid med andre instanser, er samarbeid med politiet et relativt godt dekket område sammenlignet med andre sektorer. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om samarbeidet mellom barnevernet og
spesifikke tjenester, som for eksempel familievern, krisesenter, skolehelsetjeneste, sykehus, psykiatri,
skole og barnehage.

Studien utgjør første del i et større forskningsoppdrag som ledes av Elisiv Bakketeig, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Prosjektet er finansiert av Bufdir, og er et samarbeid mellom NOVA, Institutt for sosialt arbeid ved NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Last ned rapporten «Barnevernets arbeid med barn og unge som har erfart vold og overgrep i nære relasjoner – en litteraturstudie (pdf)