De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, kun 3% ble i 2018 i registrert med kriminalitet. Av disse var det en liten økning i narkotikalovbrudd, men en større nedgang i butikktyverier. Det ble dessuten registrert en klar økning i voldslovbrudd og ran, og de unge gjengangernes andel av kriminaliteten øker også.

Gjennom kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet og beskrivelse av tendenser og utfordringer innen rusbruk blant unge i Oslo, skal rapporten styrke kunnskapsgrunnlaget for valg av prioriteringer og tiltak i det forebyggende arbeidet. Hovedtyngden av rapporten dreier seg om kriminalitetsutviklingen for barn under 18 år.

Last ned publikasjonen «Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo» (pdf)