Det er krevende å få oversikt over det store antall relevante plandokumenter på byomfattende nivå som omhandler tema knyttet til barn og unge og sosial ulikhet i helse, fordi de i stor grad er kategorisert i tilknytning til ulike sektorer og innunder ulike tema.

Man ser at helsefremming og forebygging i stor grad brukes som ekvivalenter til begrepet «folkehelse». Det gjelder særlig forebygging, som omtales i hele 34 plandokumenter; langt flere enn selve folkehelsebegrepet. Mange av disse er, ikke overraskende, direkte rettet inn mot barn og unge, og mot områdene psykisk helse, rus og kriminalitet.

Denne rapporten har form av en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler
påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og hvordan, disse temaene tas opp i plandokumentene.

Last ned rapporten «Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse» (pdf)