Alt for mange av de forebyggende tiltak man benytter i Norge har ingen dokumentert effekt. De tiltakene som har det, benyttes i alt for liten grad.

Folkehelseinstituttet vil sterkt anbefale å bruke tiltak som er grundig evaluert. Rapporten gir en oversikt over slike – med fokus på forbygging og behandling av alvorlige atferdsproblemer og kriminalitet, men også på forutsetninger for god forebygging og behandling, som betydningen av implementering og kvalitetssikring i tjenestene.

Rapporten avdekker dessuten behov for mer forskning på en rekke områder for å forbedre den forebyggende innsatsen. Blant disse er å evaluere effekt av straffereaksjoner og innhold i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging på gjentakelse og forekomst av kriminalitet.

Vurderinger og råd i rapporten er basert på innspill fra relevante kunnskapsoppsummeringer og forskning, nasjonale og internasjonale eksperter, forfattergruppens egen kompetanse, og på kunnskap og erfaringer fremkommet gjennom drøftinger og innspill fra bruker- og referansegruppe nedsatt i forbindelse med oppdraget.

Last ned rapporten «Barn, unge og kriminalitet – Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.» (pdf)