Når forskning viser at barn og ungdom kanskje er de som lider mest under strenge smitteverntiltak og alvorlige kriser, og at barns sårbarhet kan prege deres utvikling også i tiden etter at krisen har avtatt, er det viktig å ha kunnskapsbaserte planer for ivaretakelse av barn og ungdom når nye kriser rammer. Forskningsprogrammet har som formål å belyse problemstillinger om ulike psykososiale forhold som kan ha sammenheng med koronapandemien og smitteverntiltak. Dette skal bidra til et kunnskapsgrunnlag som beredskapsplaner for fremtidige pandemier og kriser kan bygge på.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) undersøkt forekomst av vold og seksuelle overgrep, og psykisk helse blant barn og unge samt oppfølging fra hjelpeapparatet under koronakrisen våren 2020. Dette er den første av tre delrapporter.

Last ned publikasjonen «Barn, ungdom og koronakrisen, delrapport 1» (pdf)