Sekretariatet for konfliktrådene forvalter på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 følgende tre tilskuddsordninger:

 • Tilskudd til forebygging av kriminalitet
 • Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
 • Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Vi oppfordrer alle aktuelle i målgruppene for tilskuddsordningene til å søke om midler til gode forebyggende tiltak eller prosjekt! 

 

Tilskuddsordninger for frivillige og andre ideelle organisasjoner

Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Totalt tilskuddsbeløp: 7,6 millioner kroner

Tilskuddene i denne tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge, gjennom å bidra til at:

 • hjelpeapparatet får økt kunnskap om hvordan kriminalitet forebygges
 • hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
 • utsatt ungdom opplever mestring
 • ungdomsmiljøer blir tryggere
Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Totalt tilskuddsbeløp: 15 millioner kroner

Tilskuddsmidlene i denne ordningen skal bidra til å motvirke at barn og voksne utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner gjennom å gi:

 • hjelp til dem som utsettes eller står i fare for å utsettes for vold i nære relasjoner og deres pårørende
 • hjelp til dem som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner
 • kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner til offentlige myndigheter og andre relevante aktører som har til oppgave å motvirke vold i nære relasjoner
 • støtte til samordning av offentlige myndigheter og ideelle og frivillige organisasjoners arbeid mot vold i nære relasjoner

 

For kommuner og fylkeskommuner

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Totalt tilskuddsbeløp: 13,6 millioner kroner

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene, samt utvikling av gode systemer og tiltak lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Ytterligere informasjon om alle tre tilskuddsordninger

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på: post@konfliktraadet.no