Tilhørighet, selvfølelse og sosiale relasjoner har betydning for god psykisk helse

The following is an excerpt.

Forebygging for barn og unge er psykologforeningens hovedsatsingsområde, fortalte Heidi Tessand, da hun åpnet Stovnerseminaret. Statssekretær Tom E. Skaug uttrykte bekymring for frafall i videregående skole, samt økning i psykiske plager, stress og forventningspress blant elever. Fra 2020 får grunnskolen et nytt læreplanverk. Folkehelse og livsmestring vil inngå i undervisningen. Det blir mer tid til dybdelæring, fortalte han til flere hundre fremmøtte på Rommen scene.

Les mer

Samfunnsstraff – på tide med en revisjon?

The following is an excerpt.

I en ny artikkel i Tidsskrift for strafferett (3/2018) skriver  Kristoffersen og Spangen Iversen at samfunnsstraffens anvendelsesområde bør økes .  Dette krever blant annet at flere lovbruddskategorier tas inn i ordningen, som i dag er utelukket. De frihetsinnskrenkende straffereaksjoner, som ungdomsoppfølging,  ungdomsstraff,  samfunnsstraff, narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring – bør harmoniseres. Det er mulig å øke bruken av samfunnsstraff til mer alvorlige lovbrudd dersom disse kombineres med elektronisk kontroll.  Derfor – det er på tide med en revisjon.

Les mer

Forebygge radikalisering og polarisering – gjennom inkludering

The following is an excerpt.

Er personer med innvandrerbakgrunn og med muslimsk bakgrunn i risikosonen for å bli rekruttert til radikaliserte miljøer? Dette og mange andre spørsmål ble tematisert på konferansen «Forebygging av polarisering gjennom inkludering»  den 23.10.18.  Bergen kommune, Bergen moske, Vest politidistrikt og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Vest har siden 2015 hatt et eget samarbeidsprosjekt for kompetanseheving av imamer og ledere i moskeene i byen.

Les mer

Lise Sannerud er utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara overrakte i dag blomst til Lise Sannerud, som ble utnevnt i statsråd til ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Wara fremhevet at KDI  nå får en meget kompetent, faglig sterk og resultatorientert leder. Etaten er i endring, og jeg er trygg på at den nye direktøren vil bidra kontruktivt inn i den videre utviklingen av kriminalomsorgen, sier han.

Les mer

Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hva gjøres?

The following is an excerpt.

En interessant rapport om tverretatlig samarbeid om barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA) ble presentert av forskere ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og kompetanse om denne type atferd. Det er nødvendig med klarere retningslinjer om hvordan profesjonelle skal samtale med barna og deres familier og hvem og hvordan samarbeidet skal utføres.

Les mer

Familiens ære avhenger av kvinners seksuelle ærbarhet

The following is an excerpt.

En ny forskningsrapport ble lansert av statsråd Linda Hofstad Helleland 9. september. Studien er skrevet av Bredal og Melby, og belyser barnevernets erfaringer og utfordringer i møte med jenter som er utsatt for vold og/eller sterk kontroll i klassisk patriarkalske familier. Kontroll av kvinners seksualitet og bekymring for familiens ære kan forklare noe av volden som tenåringsjenter utsettes for. En annen forklaring er at voldsutøvelsen kan ha sammenheng med rus, psykisk uhelse og traumer hos utøver. Du kan lese mer om rapporten på Veiviseren, eller sammendrag på OsloMet. 

Les mer

Nå er det åpnet for å gi innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

The following is an excerpt.

Eldre- og folkehelseministeren har vært på Norgesturne for å få innspill til ny Folkehelsemelding. Det femte stoppestedet var i Oslo. Hun oppfordret alle til å komme med forslag til hva som kan gi et meningsfullt liv og økt livskvalitet gjennom hele livet. Hvordan kan vi forebygge lidelser, sosial ulikhet og leve et godt liv? Forskjellene øker, derfor må god folkehelse starte tidlig. Hva trengs av nye grep for å redusere uhelse, spør ministeren. Innspill må gis før 15. september.

Les mer

Gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt. Hvordan er det å vokse opp på Grorud og Romsås?

The following is an excerpt.

I en fersk rapport fra OsloMet om Grorud og Romsås i Oslo, skriver forskerne at   trangboddhet og høy andel utleieboliger gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet. Flere flytter fra enn til Romsås. Mange barn føler seg utrygge i nærmiljøet og har for få trygge voksne rundt seg. Det er også verdt å merke seg at en del unge menn opplever utenforskap. Innvandrerkvinner føler seg isolerte og har lav grad av deltakelse i arbeidslivet. Men, til tross for dette, viser det seg at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo.

Forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet er det sentrale for å bedre situasjonen, ifølge forsker Marit Ekne Ruud. Her er omtale av rapporten og lenke til rapporten.

Les mer

Hvordan kan vi følge opp hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

The following is an excerpt.

Hvem bør følge opp opp fremmedkrigerne etter hjemkomst og etter eventuell straffegjennomføring? Det er ulik praksis i Norden. Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO har skrevet rapport på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Siktemålet er å få mer kunnskap om fremmedkrigeres tilbakekomst og hvilke tiltak som er aktuelle for å følge opp, ivareta og håndtere de som returnerer til Norge. Rapporten ble diskutert på Arendalsuka 2018. Du kan finne nyttige lenker, referanser og laste ned rapporten her.

Les mer

Hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Ungdata 2018. Nasjonale resultater

The following is an excerpt.

De fleste ungdommer i landet er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Anders Bakken omtaler dem som en hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Samtidig er det bekymringsfullt at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, både når det gjelder gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående skoler. Det er også en tendens til at færre trives på skolen.

Les mer i vår kunnskapsbase og finn nyttige lenker: Ungdata 2018. Nasjonale resultater.

Les mer