Foreslå skole til Benjaminprisen 2020

The following is an excerpt.

Jobber du på eller vet du om en skole som arbeider aktivt mot rasistiske holdninger og andre former for diskriminering? Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold? Ved å foreslå en skole hjelper du oss med å løfte fram godt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Les mer

Samabeidprosjekter om utsatte barn, unge og familier

The following is an excerpt.

Regjeringen støtter Forskningsrådets ønske om å styrke forskningsinnsatsen for å finne de gode forebyggende tiltakene for utsatte barn, unge og familier. Forskningsrådet etterlyser mer tverrsektorielt aktivt samarbeid mellom forskningsmiljøer, tjenestene og brukerne av forskningen og ber om søknader som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Søknadsfristen er 3. september 2020.

Les mer

Ny bok om Folkehelse og Livsmestring i skolen

The following is an excerpt.

Akkurat som fysisk helse må psykisk helse styrkes og trenes opp. Det må forebygges framfor å repareres. Ved siden av hjemmet er skolen den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Det er der størsteparten av hverdagen leves for dagens barn og unge. RVTS lanserer her en lærebok om temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen.

Les mer

Ny bok: Vold i nære relasjoner – diskurser og fenomenforståelse

The following is an excerpt.

I denne boken som ble lansert 2. januar beskriver og drøfter forfatterne vold i nære relasjoner i et bredt perspektiv. Bokens kapitler løfter frem ulike sider ved dette utfordrende fagområdet. Gjennom erfarings- og forskningsbasert kunnskap blir blant annet temaer som digital kjærestevold, vold mot eldre, partnerdrap, æresrelatert vold, familievernets arbeid med vold, samtaler med barn og konflikt og forsoning ved seksuelle overgrep løftet frem og diskutert.

Les mer