Konfliktrådene mottok totalt 7 718 saker i 2017.  Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har hatt en  økning fra 74 ungdommer som fullførte straff i 2015 uten nye straffbare forhold, til 268 unge under 18 år som fullførte straffen i 2017. 

I årsrapporten for 2017 fremkommer at Konfliktrådene håndterer både straffesaker, sivile saker, sivile henlagte saker, U18-saker  (ungdom under 18 år) og OK-saker («Oppfølging i Konfliktråd»). Totalt sett har konfliktrådene hatt en økning i antall saker med 4 % sammenlignet med året før.

Formålet med ungdomsstraff/ungdomsoppfølging er å skape positive endringer hos den enkelte unge lovbryter slik at disse kan få et liv uten kriminalitet.

Konfliktrådet skal være  en faglig sterk, utadvendt, robust og effektiv etat som kan løse et enda større omfang av oppgaver. Her nevnes nettbasert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet som seksualovergrep og vold i nære relasjoner. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging skal gjennom kompetanseformidling, samordning og rådgivning  bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og virksomme løsninger på det kriminalitetsforebyggende feltet.

Kfk forvaltet nær 30 millioner kroner i 2017 til kriminalitetsforebygging

  • SLT-midler ble tildelt til tiltak rettet mot barn og unge for å forebygge psykisk uhelse, kriminalitet, rus, vold og midler til kompetanseheving samt lønnstilskudd til SLT-koordinatorer.
  • For å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme tildelte Kfk midler til kompetansehevende tiltak rettet mot førstelinjetjenestene, oppfølging av sårbare grupper, praktikernettverk, mentoropplæring, bevisstgjøring av innvandrerforeldre om radikalisering, flyktningekompis, gatemegling, jobbmesse og rollemodellkonsept.
  • For å forebygge vold i nære relasjoner ble det tildelt midler til tiltak som gir økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner både i hjelpeapparatet og hos barn og voksne selv, samt tiltak som fremmer bedre samarbeid og samordning.

Direktør Lise Sannerud skriver avslutningsvis: Av individuelle og samfunnsøkonomiske hensyn bør konfliktrådet bli samfunnets viktigste konfliktløser, med evne til å håndtere gjeldende kriminalitetsutfordringer. Vi vet at kriminalitetsbildet er i endring; straffbare forhold beveger seg stadig mer «fra gata til data». Dette gjelder også ungdomskriminaliteten, der digital mobbing og spredning av krenkende bilder er et økende problem.

Konfliktrådene har totalt 120 stillinger. Den sentrale administrasjonen Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har til sammen 24 stillinger.

Lenker:

Årsrapporten kan du laste ned her.

Du kan lese mer om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging her.

Du kan lese mer om gjenopprettende prosess her.