Årsrapporten ble godkjent av JD på etatsstyringsmøtet 19. mars og de «takker for en informativ årsrapport som presenterer Sfks resultater på en oversiktlig måte.»

Den beste måten å bekjempe kriminalitet på er å forebygge. Kriminalitetsforebygging og konfliktløsing er konfliktrådets samfunnsoppdrag. Gjenopprettende prosesser, som innebærer tilrettelagte møter mellom parter i en konflikt, er et godt virkemiddel i dette arbeidet. Konfliktrådet har de siste årene fått store og nye oppgaver. Vi har fått ansvar for forvaltning av de tre strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har blitt en del av vår virksomhet. Med dette er vi også blitt nasjonale kunnskapsformidlere og tilskuddsforvaltere.

Virksomheten har i 2018 forbedret måloppnåelsen på flere sentrale områder. Antallet ungdom som har fått individuelt tilpasset straffegjennomføring er rekordhøyt, med 527 mottatte saker i 2018, hvorav 55 ungdomsstraffer. Dette er en økning på 25 % fra 2017. Helt siden straffereaksjonene ble innført i 2014 har trenden med en markant årlig økning vært tydelig. Dette har gitt flere konfliktråd kapasitetsutfordringer. At konfliktrådet er styrket med 16 millioner i 2019 for å bekjempe ungdomskriminalitet, avhjelper situasjonen.

Last ned rapporten her: