Arkiv

Samfunnsstraff – på tide med en revisjon?

The following is an excerpt.

I en ny artikkel i Tidsskrift for strafferett (3/2018) skriver  Kristoffersen og Spangen Iversen at samfunnsstraffens anvendelsesområde bør økes .  Dette krever blant annet at flere lovbruddskategorier tas inn i ordningen, som i dag er utelukket. De frihetsinnskrenkende straffereaksjoner, som ungdomsoppfølging,  ungdomsstraff,  samfunnsstraff, narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring – bør harmoniseres. Det er mulig å øke bruken av samfunnsstraff til mer alvorlige lovbrudd dersom disse kombineres med elektronisk kontroll.  Derfor – det er på tide med en revisjon.

Les mer

Forebygge radikalisering og polarisering – gjennom inkludering

The following is an excerpt.

Er personer med innvandrerbakgrunn og med muslimsk bakgrunn i risikosonen for å bli rekruttert til radikaliserte miljøer? Dette og mange andre spørsmål ble tematisert på konferansen «Forebygging av polarisering gjennom inkludering»  den 23.10.18.  Bergen kommune, Bergen moske, Vest politidistrikt og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Vest har siden 2015 hatt et eget samarbeidsprosjekt for kompetanseheving av imamer og ledere i moskeene i byen.

Les mer

Likestillingssenteret prøver ut ny modell for å forebygge vold i nære relasjoner mot personer med utviklingshemming

The following is an excerpt.

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne. VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Likestillingssenteret har fått midler fra tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner til å overføre VIP-programmet til Norge, og skal prøve ut programmet i seks kommuner i 2019. 

Les mer

Lise Sannerud er utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara overrakte i dag blomst til Lise Sannerud, som ble utnevnt i statsråd til ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Wara fremhevet at KDI  nå får en meget kompetent, faglig sterk og resultatorientert leder. Etaten er i endring, og jeg er trygg på at den nye direktøren vil bidra kontruktivt inn i den videre utviklingen av kriminalomsorgen, sier han.

Les mer

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner lansert

The following is an excerpt.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å avdekke at barn og voksne blir utsatt for vold i nære relasjoner. Å snakke om vold med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten kan være utfordrende. Som en støtte til alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utviklet en nettbasert veileder som inneholder informasjon om hvordan man kan avdekke, utrede og henvise videre i møte med barn og voksne som kan være utsatt for, eller utøve, vold i nære relasjoner.

Les mer