Arkiv

Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hva gjøres?

The following is an excerpt.

En interessant rapport om tverretatlig samarbeid om barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA) ble presentert av forskere ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og kompetanse om denne type atferd. Det er nødvendig med klarere retningslinjer om hvordan profesjonelle skal samtale med barna og deres familier og hvem og hvordan samarbeidet skal utføres.

Les mer

Familiens ære avhenger av kvinners seksuelle ærbarhet

The following is an excerpt.

En ny forskningsrapport ble lansert av statsråd Linda Hofstad Helleland 9. september. Studien er skrevet av Bredal og Melby, og belyser barnevernets erfaringer og utfordringer i møte med jenter som er utsatt for vold og/eller sterk kontroll i klassisk patriarkalske familier. Kontroll av kvinners seksualitet og bekymring for familiens ære kan forklare noe av volden som tenåringsjenter utsettes for. En annen forklaring er at voldsutøvelsen kan ha sammenheng med rus, psykisk uhelse og traumer hos utøver. Du kan lese mer om rapporten på Veiviseren, eller sammendrag på OsloMet. 

Les mer

Nå er det åpnet for å gi innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

The following is an excerpt.

Eldre- og folkehelseministeren har vært på Norgesturne for å få innspill til ny Folkehelsemelding. Det femte stoppestedet var i Oslo. Hun oppfordret alle til å komme med forslag til hva som kan gi et meningsfullt liv og økt livskvalitet gjennom hele livet. Hvordan kan vi forebygge lidelser, sosial ulikhet og leve et godt liv? Forskjellene øker, derfor må god folkehelse starte tidlig. Hva trengs av nye grep for å redusere uhelse, spør ministeren. Innspill må gis før 15. september.

Les mer

Nordic Safe Cities i Kristiansand

The following is an excerpt.

Denne uken har vi deltatt på storbynettverket Nordic Safe Cities konferanse om hvordan stoppe vold i ungdomsmiljøer, hatprat og sosial eksklusjon i Norden.

Konferansen som er en arena for praktikere, politikere, fagpersoner, frivillige organisasjoner og ungdomsrepresentanter,  ble arrangert i samarbeid med Kristiansand kommune og ble avholdt i lokalene til Stiftelsen Arkivet 29.-30. august.

Storbynettverket Nordic Safe Cities er opprettet av Nordisk Ministerråd.

Les mer

Gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt. Hvordan er det å vokse opp på Grorud og Romsås?

The following is an excerpt.

I en fersk rapport fra OsloMet om Grorud og Romsås i Oslo, skriver forskerne at   trangboddhet og høy andel utleieboliger gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet. Flere flytter fra enn til Romsås. Mange barn føler seg utrygge i nærmiljøet og har for få trygge voksne rundt seg. Det er også verdt å merke seg at en del unge menn opplever utenforskap. Innvandrerkvinner føler seg isolerte og har lav grad av deltakelse i arbeidslivet. Men, til tross for dette, viser det seg at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo.

Forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet er det sentrale for å bedre situasjonen, ifølge forsker Marit Ekne Ruud. Her er omtale av rapporten og lenke til rapporten.

Les mer

Ny kunnskap om unges erfaring og tanker tilknyttet deling av nakenbilder

The following is an excerpt.

Unicef og Telenor har fått gjennomført en undersøkelse der 18-20 åringer har blitt spurt om deling av egne og andres nakenbilder. Den viser at det er ganske vanlig å dele nakenbilder av seg selv, samtidig som mange oppgir at de angrer på å ha gjort dette. 93 prosent av de spurte oppga at de visste at det å oppbevare og dele nakenbilder av barn kan være straffbart, og de fleste syntes at bøter er den beste straffen. Samtidig ønsker regjeringen strengere straffer for de som deler nakenbilder av barn, og har nylig sendt på høring et lovendringsforslag om dette.

Les mer

Hvordan kan vi følge opp hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

The following is an excerpt.

Hvem bør følge opp opp fremmedkrigerne etter hjemkomst og etter eventuell straffegjennomføring? Det er ulik praksis i Norden. Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO har skrevet rapport på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Siktemålet er å få mer kunnskap om fremmedkrigeres tilbakekomst og hvilke tiltak som er aktuelle for å følge opp, ivareta og håndtere de som returnerer til Norge. Rapporten ble diskutert på Arendalsuka 2018. Du kan finne nyttige lenker, referanser og laste ned rapporten her.

Les mer

Hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Ungdata 2018. Nasjonale resultater

The following is an excerpt.

De fleste ungdommer i landet er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Anders Bakken omtaler dem som en hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Samtidig er det bekymringsfullt at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, både når det gjelder gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående skoler. Det er også en tendens til at færre trives på skolen.

Les mer i vår kunnskapsbase og finn nyttige lenker: Ungdata 2018. Nasjonale resultater.

Les mer