Hva kan gjøres lokalt for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme? Dette var et at spørsmålene på erfaringsseminar i Bergen 25.9.17. Mer enn 100 deltakere var møtt fram da byrådsleder Erlend Horn åpnet seminaret. Han fremhevet det helhetlige forebyggende arbeidet i kommunen som viktig.

Tett dialog mellom SLT, Politiet / PST, idretten, Raftostiftelsen, moskeen, utekontakten, fylkeskommunen, byrådsavdelingene og idrettslag er noe av det som er drivkraften i tjenesteutviklingen i Bergen. PST uttalte at de klarer ikke å forebygge radikalisering alene.  De er avhengig av samarbeid med kommunale og frivillige. PST anerkjente SLT-koordinator Ann-Magrit Grip og hennes innsats.

Trusselbilde i Bergen er det samme som ellers i landet, og det er de samme verktøyene som kan forebygge generell kriminalitet som også benyttes for å forebygge radikalisering, uttalte PST.

Flere av innlederne viste stort engasjement for å forebygge og inkludere unge. Her kan nevnes Solveig Moldrheim fra Raftostiftelsen, Kassim Mohamed Adan fra det somaliske miljøet, Pål-Tore Haga fra Vest politidistrikt, Faicel Chaaibi fra moskeene i Bergen, David Martinez fra Møhlenpris idrettslag og Sebastian Slotte fra Utekontakten.

Bergen kommune og fylkeskommunen har utviklet en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.  Dette er et  praktisk  verktøy for  hvordan  man  kan  følge  opp  og  forebygge  at  personer  blir  radikalisert.  Elisabeth Harnes fra Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – RVTS Vest, Laila Kleppe fra Hordaland fylkeskommune,  Pål Tore Haga radikaliseringskontakt i Vest politidistrikt,  Sølve Sætre i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, Joachim Bjerkvik leder i Utekontakten, Florentino Bulnes fra Fagavdeling barnehage og skole og Ann-Magrit Grip SLT koordinator  fra Etat for barn og familie i Bergen kommune har samarbeidet om heftet.

I tillegg til veilederen er opplæring i demokratisk dannelse, deltidsjobb og mentoropplæring  noe av det som virker forebyggende i Bergen. Mentorene representerer mangfold i kjønn, etnisitet, religion og språk og skal matche ungdommen. Det er viktig at  ungdom får anledning til å utvikle sin identitet, lage nye historier om seg selv og oppleve tilhørighet.

Kfk vil berømme Bergen kommune og  samarbeidspartnere for alle tiltakene som er utviklet. Som i alt forebyggende arbeid handler det om å gripe tidlig inn og være ekstra oppmerksom på unge som opplever utenforskap, ekskluderes, marginaliseres eller har en opplevelse av å bli krenket som individ og gruppe. De må bli tatt vare på slik at de får anledning til å erfare tillit og tilhørighet.

Spørsmålet er også om ikke andre kommuner kan lære av Bergen for å oppnå en helhetlig inkludering og forebygge radikalisering.

 

Lenker:

Her finner du beskrivelse av veilederen i Bergen kommune

Her kan du lese mer om RVTS -vest

Du kan lese mer om risikofaktorer og bekymringer – hva gjør du?

Les mer om Sommercamp i BT 3. august 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 fra Kfk