Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2019. Frist for å foreslå kandidater er 26. november 2019.

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Samordnet innsats
Justis- og beredskapsdepartementet vil for åttende gang dele ut en samarbeids- og samordningspris. Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Om forslagene
Forslag til prisvinnere må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen.

Det bes om innspill innen 26. november 2019. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Les mer her

Kilde: regjeringen.no