Unge som anmeldes for voldtekt er i risiko for å begå nye seksuallovbrudd. Disse unge bør derfor fanges opp og få tilbud om hjelp tidligst mulig slik at de ikke utvikler skadelig seksuell atferd. Fagfolk fra departementer, direktorater, kompetansesentre og forskningsinstitusjoner var samlet i det nye KRIPOS-bygget på Bryn. Vi ble informert om en bekymringsfull utvikling ved at 56 % flere mindreårige ble anmeldt for seksuallovbrudd i Norge i 2016 enn i 2015. Økningen er på over 300 personer.

Assisterende sjef Vigleik Antun ved Kripos fremhevet at samordning på tvers og samarbeid er viktig for å forebygge at mindreårige voldtar andre mindreårige. Han etterlyste mer informasjonsdeling.

Politiførstebetjent John Filip Strandmoen og seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna (bildet)  påpeker i sin nye rapport «Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016» at det er bekymringsfullt at politiet henlegger en betydelig mengde vold­tektssaker der den anmeldte er mindreårig. Det er uvisst om sakene faktisk blir fulgt opp av barnevernstjenesten. Oppfølging kan være tilfeldig og er ofte avhengig av hvilken praksis den lokale barnevernstjeneste har, og hvilket samarbeid de har med det lokale politiet.

Kfk vil berømme KRIPOS for å arrangere fagseminar om mindreåriges skadelige seksuelle atferd (SSA). Vi deler synet om at det er behov for mer kunnskap om SSA blant tjenesteytere som jobber med barn og unge i førstelinjetjenester eller som behandlere. Likeverdige tiltak og ivaretakelse av de unge som utsettes, er vitne til eller  er utøvere av SSA må bli bedre. For å få til dette er kartlegging og  systematisk oppfølging er avgjørende. Terskelen for å melde fra må senkes og prosedyrene for utredning må bli mer ensartet.

Hvordan barn som er involvert i kriminalitet avhøres og får sine rettigheter ivaretatt er viktig. Dette påpekte flere av innlederne, som Ingunn Rangul Askeland fra NKVTS og Morten Hendis fra Barneombudet.  Journalist Dan Josefssen viste klipp fra avhør og dokumentarserien «Fallet Kevin», der to brødre urettmessig ble beskylt for å ha tatt livet av sin bror.

Oppsummering av rapporten.

Referanser:

Rapporten «Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016» kan lastes ned her

Politiets analyser og rapporter om voldtekt kan lastes ned her.

Om tilfellet Kevin kan du lese her på NRK nyheter  og på svenske nyheter.

Aktuelle artikler:

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).