Denne uken var det både Barneombudets dag og kvinnedagen. Begge dagene ble feiret med konferanse og rapportlansering, hvor et av hovedbudskapene var at for å forebygge vold mot barn og vold mot kvinner er det nødvendig med mer kunnskap og en koordinert og samordnet innsats.

På Barneombudets dag på OsloMet ble to rapporter lansert: «Alle kjenner noen som har opplevd det» og «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Rapportene ble overlevert til statsråd Linda Hofstad Helleland fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og statssekretærer fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Kunnskaps- og integreringsdepartementet. I tillegg til resultater fra rapportene var det innlegg fra blant andre Kripos, Helsesista, Sex og samfunn og Lørenskog kommune. Opptak fra dagen ligger på Barneombudets nettside.

Hovedbudskap fra dagen er at barn og unge som utsettes for vold og overgrep ikke vet at det de opplever er galt, at det er vanskelig å si ifra og at mange ikke får god nok oppfølging etter at volden er blitt avdekket. I tillegg viser rapporten om seksuelle krenkelser at dette er veldig vanlig, og at for eksempel bildedeling kan få svært alvorlige konsekvenser for den det gjelder. Barneombudet peker på skolen som en arena for både opplæring, avdekking og forebygging, mens helsetjenestene må komme mer på banen når det kommer til bedre oppfølging.

Nordiske lands arbeid med vold mot kvinner

På kvinnedagen arrangerte Stiftelsen kvinneuniversitetet Nord (KUN) sammen med BLD og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) en nordisk konferanse om å forebygge vold mot kvinner i de nordiske landene. Målet med konferansen og rapporten som ble lansert samme dag var å tilrettelegge for at landene kan lære av hverandre for å videreutvikle sitt arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Opptak fra dagen ligger på BLDs nettsider.

Statssekretær i BLD Tom Erlend Skaug åpnet konferansen med å påpeke viktigheten av å forebygge, og at bevisstgjøring er et sentralt element. Sveinung Rotevatn fra JD fulgte opp med å fremheve utfordringer knyttet til samarbeid og samordning på dette feltet. Deretter fikk deltakerne presentert 10 spennende måter å arbeide på i de nordiske landene, blant annet screening av voldsutsatthet i helseomsorgen i Sverige, Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) i Finland og Stalking-senteret i Danmark.  

Et hovedbudskap fra denne dagen er at selv om de nordiske landene er blant de mest likestilte i verden, har vi fremdeles mange utfordringer når det kommer til å forebygge og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Det er viktig at de nordiske landene fortsetter å lære av hverandre, og lar seg inspirere av de ulike modellene og måtene å jobbe på.

Les mer om Istanbulkonvensjonen her.