Den årlige svenske kriminalitetsforebyggende konferansen «Råd for framtiden»  ble arrangert for attende gang av det Brottsförebyggande rådet- brå i 2018. Nær 600 deltakere var samlet i Örebro. Et av framtidsrådene er at før kriminalitetsforebyggende tiltak iverksettes, må det foreligge en grundig kartlegging og årsaksanalyse.

Forskere, studenter og praktikere formidlet kunnskap om alt fra situasjonell- og  hverdagslig kriminalitetsforebygging og kameraovervåking, til sosiale innsatser overfor risikoungdom i utsatte områder. Våre svenske kolleger anbefaler en samvirkeprosess i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.  Det innebærer en kunnskapsbasert arbeidsmåte, som beskriver hvordan lokale aktører kan arbeide sammen om mer systematisk kriminalitetsforebygging.

Kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging
Justis- og innenriksminister Morgan Johansson fremhevet hvordan de gjennom mange år har satset på kunnskapsbaserte tiltak overfor særlig utsatte grupper.

Kunnskapsbasert arbeid beskrives slik i Brå-rapporten (s. 17) :
«Grundar sig på kunskap om brottsproblemets  omfattning, struktur och utveckling. Utgår från analys av möjliga bakomliggande orsaker till brottsproblemet. Är riktat mot orsakerna till brottproblemet. Består av insatser som är, så långt det går, beprövade eller utvärderade. Är återkommande reviderat utifrån uppföljning eller utvärdering».

Viktig i denne beskrivelsen er å starte med en grundig kartlegging, der en også benytter statistikk. I tillegg er årsaksanalyse sentralt. Samtidig vektlegges at tiltakene må evalueres, og deretter revideres.

Stegene i samvirkeprosessen
I en samvirkeprosess skal en sammen finne svar på følgende spørsmål:
Hva har skjedd? Kartlegg problem og hendelser.
Hvor skjer det? Finn ut hvor det skjer, f.eks i et bestemt område, på et bestemt sted.
Hva skjer? Beskriv hva som skjer.
Når skjer det?
Hvilke tidspunkter og dager skjer det?
Hvem er innblandet?
Hvem er rammet?
Svarene på spørsmålene sammenfattes. Deretter gjøres en årsaksanalyse for å finne fram til innsatser som skal eller bør iverksettes. Samtidig undersøkes hva som er gjort andre steder og forskning på området.

Årsaksanalyse
En årsaksanalyse er en undersøkelse av hvorfor et kriminalitetsproblem oppstår. Det gjøres en analyse av hvilke tenkbare faktorer som fører til at kriminalitet begås eller hvorfor et problem oppstår. En årsaksanalyse innebærer også å undersøke ulike omstendigheter og årsaksforhold som kan føre til kriminalitet. Hensikten er å forstå hvorfor problemet oppstår og de bakenforliggende årsakene, for deretter å utvikle spissede tiltak mot årsakene, og på den måten oppnå den tilsiktede effekten.

Senter mot voldsbejaende ekstremisme
I Sverige er det det nye senteret mot voldsbejaende ekstremisme lagt under det Brottsförebyggande rådet, og er i drift fra april 2018. Senteret har et forebyggende mandat, og skal samle og dele kunnskap nasjonalt og lokalt. De skal også gi støtte til de som jobber med kriminalitetsforebygging og ekstremisme i den praktiske arbeidshverdagen, slik at kunnskap når ut lokalt. Erik Wennerström, generaldirektör i Brå uttaler at «Uppdraget från regeringen är att samhället ska stärkas med mer långsiktiga och förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Centret ska bli ett långsiktigt kunskapsnav i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism».
Senteret skal være en støttefunksjon og har et direkte telefonnummer +46852744290.

Referanser:
Du kan lese oppsummeringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Sverige her.

Heftet «Börja med en kartläggning!» kan lastes ned her.

Heftet «Årsaksanalyse» kan lastes ned her.
Rapporten om «Brått mot eldre» kan lastes ned her.