Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 424 resultater
123 ... 43Neste »

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Meld. St. 6 (2019-2020)

Barnehage og skole skal gi mulighet for alle barn - uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Regjeringen vil i denne stortingsmeldingen legge til rette for et kompetanseløft for alle ansatte i barnehage, skole og PP-tjeneste om inkluderende fellesskap, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Det skal også tilrettelegges for et mer likeverdig SFO-tilbud, slik at flest mulig skal kunne gå på SFO - uavhengig av bakgrunn.

Beefing, voldsbruk og avtalte slosskamper blant ungdom i Færder

På bakgrunn av kartleggingen gir rapporten anbefalinger om holdningsskapende tiltak, tiltak for å forhindre avtalte slåsskamper, tiltak for økt foreldreengasjement,og synliggjøring av voksne i ungdomsmiljøer. Rapporten presenterer avslutningsvis en handlingsplan med konkrete tiltak for et positivt ungdomsmiljø i Færder kommune.

Strategi mot skadelige skikker 2019-2023

Med denne strategien styrker Norge innsatsen for å avskaffe skadelige skikker. Arbeidet er forankret i menneskerettighetene og skal bidra til å fremme barns og kvinners rettigheter, herunder avskaffelse av vold og negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige skikker rettet spesielt mot jenter og kvinner.

Åpne rusmiljø i Oslo sentrum 2019

Rapporten viser at de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum for syvende år på rad fortsetter å vokser i omfang. Det er en betydelig økning i aldersgruppen 18-25 år, men spesielt bekymringsfullt er det at også omfanget av mindreårige øker. 44 prosent av de unge i undersøkelsen svarer at de kjenner til elever som har brukt narkotika i skoletiden på sin skole. Her må skolen, myndighetene, foreldre og nærmiljø sammen gjøre en kraftinnsats for å styrke den forebyggende innsatsen; elever har krav på et rusfritt læringsmiljø. Om det ikke settes inn tydelige, systematiske og langsiktige innsatser vil de åpne rusmiljøene vokse og forsterke seg.

Prop. 1 S (2019-2020) for budsjettåret 2020

Blant budsjettprioriteringer i 2020 på Justis- og beredskapsdepartementets område er politiinnsatsen styrket for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljø som driver med kriminalitet.  Samtidig er det fremdeles behov for å videreutvikle strategier og tiltak for å forebygge kriminalitet blant unge gjengangere.

Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp NOU 2019:3

Statistikker viser at jenter gjør det generelt bedre enn gutter på flere områder i skolen. Det er også flere gutter enn jenter som sliter, særlig i lesning. For guttene kan det ha stor betydning for de mulighetene de får senere i livet. Utdanning henger sammen med helse og levealder, familiestiftelse og kriminalitet.

NKVTS Rapport 3/2019 – Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å fremskaffe mer kunnskap om de kommunale handlingsplanene, og gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om den nasjonale veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal videreutvikles. Les mer her.

Rapport fra Kripos – «Alvorlig vold mot små barn»

Målet med rapporten er å gi politiet og andre etater en felles risikoforståelse. Rapporten er utarbeidet som en del av Kripos'  særlige satsing på etterforskning og forebygging av vold mot barn .

SNU (Stans-Negativ-Utvikling i ungdomsmiljøet) Prosjektrapport

Etter flere år med en svært negativ utvikling med vold, trusler og aggressiv atferd i deler av ungdomsmiljøet i Kristiansand, har SNU-prosjektet oppnådd målet med å stanse denne negative utviklingen.

Omsorgs- og endringsmodellen

Denne brosjyren henvender seg til ungdom som er motivert til å få hjelp til å håndtere kriser og følelsesmessige stressende situasjoner uten å skade seg selv eller gjøre andre impulsive handlinger.
123 ... 43Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei