Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 393 resultater
123 ... 40Neste »

Beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting. Norges gjennomføring av Lanzarote-konvensjonen

Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Den inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksuallovbrytere. Norge har oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet. Blant annet gir rapporten et overblikk over vår politikk på feltet,  gode eksempler på gjennomførte forebyggende tiltak og programmer samt virkningene av disse.

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier

Taushetsplikten er et stadig tilbakevendende tema i tverrfaglig kriminalitetsforebyggende samarbeid om barn og unge. Hvilke regelverk gjelder, hvilke handlingsrom har de ulike tjenestene? Denne veilederen kan være nyttig for kommunene.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Hvis vi ikke lytter til barn og unge selv, risikerer vi å lage et samfunn som ikke er tilpasset barn og unges behov, verken på de allmenne arenaer eller i møte med det offentlige. Barn og unges medvirkning er avgjørende for å bygge et helsefremmende samfunn og for å forebygge og behandle psykiske plager og lidelser.

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021

Selv om antallet unge med flere registrerte lovbrudd øker, betyr ikke det at ungdom generelt blir mer kriminelle. Samtidig utgjør  unge som begår gjentatt kriminalitet utgjør en svært liten andel av ungdomsbefolkningen i Oslo. Men da antallet unge innbyggere i Oslo har steget, har også unge som begår gjentatt kriminalitet økt.

Politiet mot 2025

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og kriminaliteten blir stadig mer grenseoverskridende. I sin framtidsplan fram mot 2025 tar politiet mål av seg til å jobbe smartere og være mer tilstede i det digitale rom, både for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

I løpet av 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle politidistrikter for å styrke tjenestetilbudet til kriminalitetsutsatte. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen.

Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og Øst politidistrikt

I Rakkestad kommune er forebyggende arbeid valgt som satsingsområde nr. 1- i nært samarbeid mellom politiet og andre kommuner. Ny samarbeidsavtale inngås etter hvert kommunevalg. Politirådet er styringsgruppe for SLT og SLT-koordinator organiserer faste møter i styringsgruppa.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2016 – 2020

Vestre Toten kommune slutter seg til regjeringens mål om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for (lokal)samfunnet.  Ut fra rusmiddelsituasjonen i Vestre Toten er dette kommunens strategi:
  • Økt samhandling og samordning av tjenester
  • Fokus på tidlig intervensjon
  • Styrke det forebyggende arbeidet i skolene
  • Heve debutalder for bruk av alkohol, snus og tobakk gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid
  • Opprettholde og videreutvikle rusfrie tilbud til barn og unge
  • Tiltak overfor risikoutsatte grupper
  • Forebygge frafall i videregående skole
  • Tiltak rettet mot gruppen unge voksne som bruker illegale rusmidler

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 fra Nes kommune i Akershus

Nes kommune legger til rette for at kommunen er et godt sted å vokse opp. Det skal legges vekt på gode og trygge nærmiljø, læring og mestring, tidlig innsats og på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Helhetlig oppvekststrategi dekker mange sektorer og virksomheter der samarbeid mellom disse er helt nødvendig.

Årsrapport 2018. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Når vold handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Mye står på spill og trusselnivået kan være høyt. Sikkerheten er viktig når barnevernstjenesten skal hjelpe et barn som utsettes for vold og negativ sosial kontroll, eller når en ungdom som frykter tvangsekteskap rømmer fra sin familie. Mange tjenester er involvert i dette viktige sikkerhetsarbeidet og tverretatlig samarbeid er en nødvendighet.
123 ... 40Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei