Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 421 resultater
123 ... 43Neste »

Barn og unge i plan og byggesak

Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt og mer tilpasset deres ønsker og behov.

Rusreform – fra straff til hjelp

Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 for å «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».

Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion rammer mange ulike grupper i det norske samfunnet. Samtidig som utfordringene de møter er ulike, har de også noen fellestrekk. Rasisme og diskriminering skaper frykt og er ødeleggende for den tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap. Det er viktig at vi er bevisste på fordommer og hvordan disse påvirker våre handlinger.

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje

Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har generell kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler, slik at de tidlig kan identifisere de som lever i en risikosituasjon.

Det er nå utarbeidet nye faglig retningslinjer som skal styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med mål om å nå de utsatte.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Årsverksveksten fra 2017 til 2018 er den sterkeste veksten kommunene har rapportert siden opptrappingsplanen for psykisk helse var ferdig i 2008.  Seksti prosent av kommunene svarer at Opptrappingsplanen har hatt direkte positive konsekvenser i kommunalt rusarbeid det siste året.

Øvrige tema som behandles i årets rapport er: OP-rus, pakkeforløp psykisk helse og rus, oppfølgende virksomhet, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, arbeidstiltak, brukermedvirkning og brukerorientering, boligsituasjonen, nasjonale kvalitetsindikatorer, oppfølging av barn og unge, oppfølging av eldre, pårørende, samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, selvmord, selvskading, vold og overgrep, organisering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, samt erfaring med kompetanse- og ressurssenter for psykisk helse og rus.

RAN – Extremism, radicalisation and mental health – Handbook for practioners

Det er ingen empiriske holdepunkter som antyder at terrorisme overveiende blir begått av psykisk syke individer, og hvor psykisk sykdom er til stede, kan det hende det ikke er relevant for risiko. Uansett om det er en viss relevans, er det muligens ikke noen årsakssammenheng, og hvis det delvis er en årsakssammenheng, vil det sannsynligvis henge sammen med en rekke politiske, sosiale, miljømessige, situasjonsmessige og biologiske faktorer til enhver tid. Det er viktig at arbeidet som psykisk helsevern utfører overfor ekstremister ikke opererer isolert, men innenfor en tverrfaglig ramme.

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep – 2018

Barneombudet har snakket med ca 50 barn og unge som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep i oppveksten. Barna forteller om et sviktende oppfølgingstilbud og at systemet rett og slett ikke fungerer.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett

Det finnes lite forskning på nettekstremisme. Rapporten er relativt tidlig ute i internasjonal sammenheng. Det forskningsmessige underskuddet medfører at man vanskelig kan fremme mange konkrete forslag om forebyggende tiltak, fordi problemet først bør være vesentlig bedre definert. Mer tverrfaglig forskning vil kunne gi bedre innsikt i nettekstremismen og de psykososiale prosesser som utløses hos deltakerne.

Ny rapport fra Amnesty International -Time for change. Justice for rape survivors in the nordic countries.

Denne rapporten om voldtekt i Norden fra Amnesty International oppdaterer funn fra "Case Closed: Rape and human rights in the Nordic countries" fra 2008.

Helhetlig vurdering av familievernet

Fra regjeringen.no
Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. I dag mottok barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en helhetlig gjennomgang av familievernet fra utvalgsleder Line Henriette Holten.
123 ... 43Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei