Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 387 resultater
123 ... 39Neste »

Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og Øst politidistrikt

I Rakkestad kommune er forebyggende arbeid valgt som satsingsområde nr. 1- i nært samarbeid mellom politiet og andre kommuner. Ny samarbeidsavtale inngås etter hvert kommunevalg. Politirådet er styringsgruppe for SLT og SLT-koordinator organiserer faste møter i styringsgruppa.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2016 – 2020

Vestre Toten kommune slutter seg til regjeringens mål om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for (lokal)samfunnet.  Ut fra rusmiddelsituasjonen i Vestre Toten er dette kommunens strategi:
  • Økt samhandling og samordning av tjenester
  • Fokus på tidlig intervensjon
  • Styrke det forebyggende arbeidet i skolene
  • Heve debutalder for bruk av alkohol, snus og tobakk gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid
  • Opprettholde og videreutvikle rusfrie tilbud til barn og unge
  • Tiltak overfor risikoutsatte grupper
  • Forebygge frafall i videregående skole
  • Tiltak rettet mot gruppen unge voksne som bruker illegale rusmidler

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 fra Nes kommune i Akershus

Nes kommune legger til rette for at kommunen er et godt sted å vokse opp. Det skal legges vekt på gode og trygge nærmiljø, læring og mestring, tidlig innsats og på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Helhetlig oppvekststrategi dekker mange sektorer og virksomheter der samarbeid mellom disse er helt nødvendig.

Årsrapport 2018. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Når vold handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Mye står på spill og trusselnivået kan være høyt. Sikkerheten er viktig når barnevernstjenesten skal hjelpe et barn som utsettes for vold og negativ sosial kontroll, eller når en ungdom som frykter tvangsekteskap rømmer fra sin familie. Mange tjenester er involvert i dette viktige sikkerhetsarbeidet og tverretatlig samarbeid er en nødvendighet.

Verksamhetsplan 2019

BRÅ's virksomhetsplanen er todelt: Den første delen beskriver de overgripende offentlige myndigheters oppdrag, mål, styring og virksomhet. Den andre delen redegjør for de ulike prosjekter og aktiviteter som skal skje i 2019.

Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022

Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Med Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene fremover og løfte frem områder som kan bidra til å møte utfordringene.

Meld.St. 19 (2018-2019) – Folkehelsemeldinga

Et sentralt anliggende i denne stortingsmeldingen er at tidlig innsats for barn og unge er avgjørende for god folkehelse. Livssituasjon, oppvekst og utvikling har mye å si. Det er derfor viktig å legge til rette for godt foreldreskap, trygge og gode hjem og et trygt nærmiljø.

Lever du med vold eller kjenner du noen som er utsatt? Det finnes hjelp å få!

Ullensaker kommune jobber aktivt for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Denne veilederen gir en oversikt over tjenester som kan bistå innbyggere som utsettes for dette.

Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn. Rapport 13/2017

Er Oslo kommunes arbeid med å avdekke og følge opp små barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, tilfredsstillende? Dette er problemstillingen i undersøkelsen som ble gjennomført av Kommunerevisjonen våren 2017.

Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022

Etter at Stortinget vedtok fire anmodningsvedtak knyttet til arbeidet mot voldtekt i 2017, ble "Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022" lagt frem 25.mars 2019.
123 ... 39Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei