Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 309 resultater
123 ... 31Neste »

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep må prioriteres høyt. Dette er en investering i alles fremtid.

Denne opptrappingsplanen gir en oversikt over dagens situasjon, over tiltak for å bekjempe vold og overgrep, og over hovedutfordringene knyttet til vold og overgrep. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse utfordringene.

Beredskapsteam mot mobbing – Samarbeid mellom voksne

De vanlige rutinene for å forebygge og stoppe mobbing i skolen kommer ofte til kort. Dette prosjektet har utfordret kommuner til å organisere sine ressurser i et beredsskapsteam mot mobbing som kan hjelpe elever, foresatte og skoler i de vanskeligste og tunge mobbesakene.

La oss gjøre det sammen!

Et mål ved dette prosjektet hos Kommunenes sentralforbund har vært å utvikle og teste modeller og verktøy for samskaping i konkrete case, slik at det blir lettere for kommuner å starte opp og gjennomføre samskaping i egen kommune.

I denne håndboka presenterer vi sentrale begreper, og en modell for samskapende sosial innovasjon, med råd og anbefalinger underveis for hvordan modellen og kunnskapen den bygger på kan brukes.

Årsrapport 2017. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

I denne rapporten presenterer Kompetanseteamet nøkkeltall for henvendelser til teamet i 2017 og framhever spesielt sine erfaringer og utfordringer i saker hvor utsatte befinner seg i utlandet. Dette er særlige komplekse saker, hvor løsningen ligger på det forebyggende arbeidet i Norge. Du kan også lese om Kompetanseteamets anbefalinger for det videre arbeidet på feltet.

Veileder ved bekymring for radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

En inkluderende by der alle har mulighet for deltakelse ut fra sine egne ressurser og interesser vil virke forebyggende både på sosial utstøtning, marginalisering og kriminalitet. Ved å gripe inn tidlig i en radikaliseringsprosess, vil man kunne øke sannsynligheten for å lykkes og snu en uheldig utvikling.

Levekårsplan 2016-2019 – «Mitt liv i Drammen»

Hovedmålene for Drammen kommune er å få flere i arbeid og færre barn som vokser opp i fattige familier. Den tar sikte på å gjøre folk i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger - i fellesskap med andre.

Folkehelsepolitisk rapport 2017

Å ha gode tjenester som følger opp sårbare barn er en god investering både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Styrking av helsestasjonenes og skolehelsetjenestens helsefremmende og forebyggende tilbud er viktig.

Vold i nære relasjoner – det angår oss alle

Nedre Eiker kommune har laget en grunnleggende guide og rutine for alle ansatte for å sikre at de vet hva de skal gjøre ved mistanke om vold i nære relasjoner. Den inneholder konkrete råd om plikten til å varsle barnevernet, både på individnivå og på virksomhetsnivå. I guiden får man også tips til hva man skal gjøre når et barn begynner å fortelle, og en skisse av saksgang.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Enkeltaktører og organisasjoner i sivilsamfunnet har gjennom lang tid vært viktige drivkrefter i utvikling av innovative løsninger innenfor ulike sektorer. For omsorgstjenestene er sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon særlig aktuelt for å møte og løse sosiale behov som mestring, aktivitet, meningsfulle hverdager, fellesskap, pårørendestøtte og helhetlig oppfølging av brukere. Eksempler på dette kan være tilbud til elever som faller fra i utdanningen eller ulike tiltak for å bedre det sosiale miljøet i skolen for å hindre mobbing og konflikter. Sosiale entreprenører kan også være en aktuell samarbeidspartner i arbeidet med å forebygge tilbakefall til kriminalitet.

Du er viktigst!

Undersøkelser viser at når det kommer til alkohol og forebygging av rusmisbruk, så er det faktisk foreldrene som er den viktigste påvirkningsfaktoren. Brosjyren "Du er viktigst" henvender seg derfor til tenåringsforeldre og gir gode råd om ungdom og alkohol.
123 ... 31Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei