Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 358 resultater
123 ... 36Neste »

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebygging – SLT 2018/2019

SLT-arbeidet i Ski kommune har fokus på 3 satsningsområder for 2018 -2019. I handlingsplanen vises det til hva som gjøres på disse tre områdene fra før og videre legges det frem forslag til nye tiltak. De tre fokusområdene er
  • Forebygging av vold og trusler
  • Økt kunnskap og informasjon om sosiale medier og konsekvenser
  • Forebygging av rus- og narkotikamisbruk

Handlingsplan mot antisemittisme

Det er generelt behov for mer kunnskap om antisemittisme, blant annet om hvordan den kommer til uttrykk i dag, forhold mellom  holdninger og handlinger og om antisemittisme forekommer oftere i visse deler av befolkningen enn andre. Blant tiltakene i handlingsplanen inngår innsats mot antisemittisme i skolen. For å oppnå et godt fysisk og psykososialt miljø i skolen, har lærere en vesentlig oppgave med arbeide systematisk med holdninger og verdier hos elevene.

Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet. St.meld. 10 (2016-2017)

Samfunnssikkerhet er samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. En rekke utfordringer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet er tverrsektorielle. De må håndteres gjennom samarbeid på tvers av sektorgrensene. Arbeidet med samfunnssikkerheten krever derfor oversikt over de tverrsektorielle utfordringene.

Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge

Det gjennomføres et betydelig forebyggende arbeid innen ulike tjenesteområder i Oslos bydeler. Kommunerevisjonen avdekker imidlertid enkelte svakheter og anbefaler hver enkelt bydel å vurdere om tilbudet av fritidsklubber/sosiale møtesteder er tilfredsstillende og om det også dekker ungdom over 18 år. I tillegg peker rapporten spesielt på viktigheten av et helhetlig, samordnet og systematisk samarbeid på tvers av fagområdene. Slik fanges risikofaktorer lettere opp og treffsikre tiltak kan iverksettes.

Retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene overlapper hverandre. Ved å samarbeide kan man både oppnå bedre beskyttelse av barnet, styrke barnets og familiens rettsvern, og ikke minst minske risikoen for at etatene ødelegger for hverandre. Retningslinjene er på høring med frist 1. oktober.

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Førebyggjing av radikalisme og valdeleg ekstremisme

Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd denne rettleiaren. Rettleiaren er meint til å gje kunnskap om korleis me kan førebyggje, oppdage, møte og følgje opp valdeleg ekstremisme. Den er særlig tiltenkt tilsette i offentlege tenester, private og offentlege arbeisgjevarer, og leiarar i frivillige lag og organisasjonar, men er også relevant for innbyggjarane ellers.

Familieråd – en håndbok for kommunal barneverntjeneste

Dette er en digital håndbok utgitt av Bufdir med praktiske råd og tips til hvordan barneverntjenesten kan planlegge, gjennomføre og implementere familieråd.

Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022

Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. Lav sysselsetting fører til utenforskap, dårligere levekår og at barn må leve i fattigdom. Et hovedgrep i strategien er derfor en sterk og tydelig satsing på utdanning, kvalifisering og kompetanse. Foruten innsats fra den enkelte selv, krever integreringsløftet en samordnet innsats fra mange aktører, i offentlige tjenester, arbeidsliv og i det sivile samfunnet.

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020. Status Oktober 2018.

Statusrapport per oktober 2018 for regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Strategien ble lansert i 2016 og gjelder fram til 2020.

123 ... 36Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei