Nasjonal og lokal forebygging

Her finner du nasjonale og lokale dokument som er relevante for det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

 

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 252 resultater
123 ... 26Neste »

Tidlig intervensjon – unge og rus i Ringsaker

KoRus-Øst og Ringsaker kommune har utarbeidet en håndbok om «Tidlig intervensjon – unge og rus» (TIUR). TIUR er et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode ble TIUR implementert i ordinær drift fra 2014. Målet er å forebygge at ungdom i alderen opp mot 24 år utvikler avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidlene er tidlig intervensjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak.

CEDAW 2017. Ombudets rapport til FNs kvinnekomité – et supplement til Norges niende periodiske rapport

Likestillings- og diskrimineringsombudet påpeker i denne supplerende rapporten til FNs kvinnekomité at selv om Norge har nådd langt når det gjelder kjønnslikestilling utsettes kvinner for mer kjønnsdiskriminering og er mer utsatt for vold og overgrep. I rapporten kommer ombudet med en rekke anbefalinger knyttet blant annet til vold i nære relasjoner, menneskehandel og hatytringer, digital trakassering og digital vold.

Gjennom Forum for Barnekonvensjonen har barn og unge laget sin egen skyggerapport til FNs barnekomité for å supplere statens rapport om status for barns rettigheter i Norge. Rapporten påpeker brudd på barns rettigheter i Norge og setter fokus på hvilken kunnskap barn og unge har om sine egne rettigheter. Blant bruddene fremheves vold mot barn som et viktig tema, og her er en av løsningene flere forebyggende tjenester som opplæring, skolehelsetjeneste og helsestasjonstilbud.

Barneombudets supplerende rapport til FNs barnekomité

Norge er et godt land for de fleste barn å vokse opp, men det er mange barn som er sårbare for å oppleve brudd på sine rettigheter. Barneombudet fremhever i denne rapporten tre områder som de vurderer som særlig problematiske: manglende ratifisering av FNs tilleggsprotokoll om barns klagerett til FNs barnekomité, vold mot barn og mobbing.

Supplerende rapport til Norges femte og sjette rapport til FNS komité for barns rettigheter

Forum for Barnekonvensjonen, som er et nettverk bestående av nærmere 50 organisasjoner, har utarbeidet en supplerende rapport til Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barns rettigheter 2017. I rapporten anbefales blant annet norske myndigheter å satse på en oppbygging og styrking av eksisterende kompetansemiljøer om overgrepsproblematikk blant unge utøvere, slik at alle får et ladekvat og likeverdig tilbud gis til alle barn som har utsatt andre barn for vold og/eller seksuelle overgrep.

Vold i nære relasjoner – Ullensaker kommune

Ullensaker kommune vedtok i 2016 en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal gi klare retningslinjer for hvordan ansatte i Ullensaker kommune forebygger vold og fanger opp personer som er utsatte for vold så tidlig som mulig. Ullensaker kommune sier NEI til vold!

Veileder – Oppfølging og tilbakeføring av unge innsatte i Oslo fengsel

Denne veilederen utarbeidet av Oslo kommune og Oslo fengsel. Det er en rutinebeskrivelse for hvordan fengsel, tjenesteapparatet i kommune og politi skal samarbeide for å følge opp og tilbakeføre unge innsatte under 23 år.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Veilederen viser eksempler på risikofaktorer og bekymringstegn når det gjelder ungdom som kan stå i fare for å bli radikalisert. Den gir videre forslag til hvordan man kan gå fram for å forebygge en slik utvikling.

Informasjonsbrosjyre om SLT

Dette er en kortfattet informasjonsbrosjyre om SLT utarbeidet av Bærum kommune og politiet. Den gir en fin oversikt over SLT-nettverket og hvem som kan kontaktes ved bekymring for ungdom.

Rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 2016

Det er behov for bedre kunnskap om menneskehandel, sterkere prioriteringer blant offentlige og private aktører og styrket samordning av bistanden til ofre. Dette løftes frem i rapporten utarbeidet av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM).
123 ... 26Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei