Hva er kriminalitetsforebygging?

Å forebygge kriminalitet kan være et mål i mange ulike sammenhenger. Men hva betyr det egentlig? 

Kort og godt handler forebygging av kriminalitet om å forhindre lovbrudd før de finner sted. Kriminalitetsforebygging kan derfor være svært mye forskjellig.

Helt grunnleggende handler det om å bygge gode samfunn der menneskene tar ansvar for seg selv og fellesskapet. Alle mennesker har behov for å føle seg sett, inkludert og verdsatt. En helt sentral forebyggende oppgave er derfor å hindre at grupper og individ opplever seg ekskludert og marginalisert.

På den annen side kan kriminalitetsforebygging også være tiltak som utelukkende er ment å hindre konkrete lovbrudd. Sykkellåser, boligalarmer og overvåkningskameraer er derfor også eksempler på forebyggende tiltak.

Kjernen i all kriminalitetsforebygging er at man forsøker å påvirke en eller flere faktorer som antas å ha sammenheng med den kriminelle handlingen. Kompleksiteten i det sosiale liv gjør at antallet faktorer som direkte eller indirekte kan bidra til at et lovbrudd finner sted, nærmest er ubegrenset. Det er derfor ikke alltid så lett å sette en tydelig grense for hva som er kriminalitetsforebygging og hva som ikke er det.

Bygging, forebygging og kriminalitetsforebygging

En måte å avgrense begrepet på er å se på hvorvidt tiltakene først og fremst handler om å forebygge kriminalitet eller om andre mål er mer sentrale.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en uvurderlig faktor i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Likevel handler skoler, barnehager og fritidstilbud om langt mer enn å forebygge kriminalitet. Vi snakker her om den byggende arena.

I den forebyggende arena er det et mål å hindre at problemer oppstår ved å styrke de byggende strukturene. Dette kan være spesialundervisning på skolen, PP-tjeneste i barnehagen, barnevernstiltak etc. Slike tiltak handler blant annet om å forebygge problemer som igjen kan ha sammenheng med risiko for kriminalitet. Likevel er ikke forebygging av straffbare handlinger en primær målsetning.

Kriminalitetsforebygging er tiltak for å hindre at kriminelle handlinger finner sted eller gjentar seg. Denne innsatsen rettes gjerne inn mot miljøer eller situasjoner der det er høy risiko for kriminalitet.

For å begrense omfanget av kriminalitet i samfunnet kreves det innsats på alle disse nivåene. Samhandling mellom en rekke ulike aktører er derfor nødvendig.

Les også: Hvem har ansvar for kriminalitetsforebygging?

Nivåer i arbeidet knyttet til forebygging av kriminalitet

Formål og målgruppe

Det er vanlig å dele inn forebyggende tiltak etter hvilken målgruppe tiltakene retter seg mot:

Universell forebygging – Innebærer tiltak rettet mot hele befolkningsgrupper.

Selektiv forebygging – Tiltak rettet mot grupper eller situasjoner i risikosonen.

Indikativ/Indisert forebygging – Tiltak som er rettet mot individer som har høy risiko for å begå kriminalitet eller viser klare tegn på problemer.

Tidligere har det vært mer vanlig å bruke begrepene primær-, sekundær– og tertiærforebygging. Denne inndelingen er delvis overlappende, men handler mer om formål og problemfase. Tabellen under viser eksempler på kriminalitetsforebyggende fordelt på begge disse kategoriseringene.

 

Eksempler på forebyggende tiltak fordelt etter akse for målgruppe og formål

Fant du det du lette etter?

JaNei