Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 354 resultater
123 ... 36Neste »

School Bullying, Depression and Offending Behaviour Later in Life

Hva slags virkning har mobbing for både mobberne og ofrene senere i livet når det gjelder atferd og psykiske helse? Svaret på dette spørsmålet vil kunne avsløre om forebygging av mobbing også kan forhindre fremtidig kriminalitet og psykiske  problemer.

Europeisk narkotikarapport 2018

EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har publisert denne rapporten. Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

Evaluering av omlegging av innsatsen for utsatte barn og unge

Evalueringen beskriver en endringsteori for hvordan kommunen kan legge om innsatsen overfor utsatte barn og unge Den gir også en modell for nye former for samarbeid mellom myndigheter, tilbydere og aktører. Det er særlig fokus på disse fire områdene, som anses å være avgjørende for gjennomføringen av omleggingen: 1. En forebyggende tilnærming samt prinsippet om at innsatsen skal støtte utviklingen av barnet eller den unge i forhold til hverdagen 2. Hyppigere oppfølging i sakene, og at det gjøres løpende justeringerer i forhold til barnet eller den unges behov 3. En tidligere koordinert innsats, slik at problemutvikling kan forebygges 4. Styrking av hverdagsperspektivet i tiltakene og i samarbeidet mellom aktørene

Resiliente og helsefremmende lokalsamfunn – En kunnskapsoppsummering

Hva sier forskningen om hvilke faktorer som skaper god psykisk helse, og om hvordan evnen til å tilpasse seg nye og utfordrende situasjoner kan brukes i å utvikle lokalsamfunn?

Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

Denne undersøkelsen kartlegger hvor mye omsorgen for de mest sårbare borgerne koster samfunnet - ikke bare når det gjelder sosial innsats, men også når de blir syke, begår kriminalitet eller ellers kommer i kontakt med velferdssystemet. Her dreier det seg om tiltak og systemer som hver især jobber ut fra ulike og ofte uforenlige ståsteder. Det er et stort behov for å samordne disse innsatsene for å unngå motsetninger og dilemmaer i oppfølgingen av den enkelte.

Motivasjon og mestring – forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Erfaringer med utenforskap, sosial isolasjon, mobbing eller andre former for trakassering fungerer for mange i praksis som stengsler mot en god skolehverdag. Menneskers behov for gjensidig anerkjennelse, mening og relasjoner til familie, venner og skole er kjernen i dette notatet og søkelyset er forebyggende  – hvordan styrke unge som står i risiko for å falle fra?

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, også målt for mindre aldersgrupper og i mindre deler av byen. På tross av dette har nivået i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo økt klart siden 2015, etter mange års nedgang. Som året før var det også i 2017 en økning i antall gjengangere både i aldersgruppen under og over 18 år.

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging

Rapporten  er skrevet av Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO  på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Siktemålet er å få  kunnskap om fremmedkrigeres tilbakekomst og hvilke tiltak som er aktuelle for å følge opp, ivareta og håndtere de som returnerer til Norge.

Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

Uttalelige undersøkelser viser at barn og ungdom som er plassert i institusjon uforholdsmessig ofte er rammet av psykiske vanskeligheter sammenlignet med barn og unge generelt. Barn og unge i barnevernsinstitusjoner og unge som mottar forebyggende tiltak er på alle måter mer utsatt for psykisk sårbarhet og mistrivsel og er vanskeligere å beholde i utdannelsessystemet. Her må det gjøres en ekstra innsats.

Sammenhengen mellom foreldrestiler og utfall hos barn. Systematisk litteratursøk med sortering.

Hvordan er foreldre foreldre? Hvordan påvirker de sine barns utvikling? På oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har Folkehelseinstituttet sett på sammenhenger mellom foreldrestil/atferd og utfall hos barn. Hva finnes av oppsummert forskning om dette?  Kan forskningen si noe om enkelte måter å være foreldre på som er gode eller dårlige for barn?
123 ... 36Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei