Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 551 resultater
123 ... 56Neste »

Peer and Self Review Manual for Exit Work

Denne analyse- og selvevalueringsmanualen er utviklet for å avhjelpe prosessen med å forbedre exit-arbeidet og vurdere virkningen/nytten av det. Ved å se på både kollegaers arbeid og ens eget arbeid på en strukturert måte vil praktikere kunne identifisere hvor det er muligheter for forbedring, justering og utvikling av det arbeidet som gjøres.

Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Problemstillingene for denne studien er å • utvikle typologier for samspillstyper mellom kommuner og frivillige organisasjoner • identifisere mekanismer som strukturer relasjonene mellom kommuner og frivillige organisasjoner • forstå hvilke forhold som gjør partene tilfredse med samhandlingen, og hvilke barrierer det er • avdekke betydningen av kommunal frivillighetspolitikk – som indikator for oppmerksomhet mot frivillig sektor og som pådriver for utvikling av samspill • forstå hvordan samspill varierer mellom kommuner og frivillige organisasjoner på tvers av felt

Barn og medier 2020

Medietilsynet er opptatt av at alle som forholder seg til - eller jobber med barn og unge trenger kunnskap om deres medievirkelighet. Det er innsikt som må oppdateres hyppig, fordi hele medielandskapet er i rask og kontinuerlig endring. Skal vi voksne kunne være gode veiledere og sparringpartnere, er vi avhengig av å ha et balansert bilde av hvilke muligheter og utfordringer de unge møter i sin digitale hverdag.

EU Kids Online 2020 – Survey results from 19 countries

Hovedmålet med denne rapporten er å kartlegge online-tilgang, praksis, ferdigheter og aktuelle risikoer og muligheter for internettbruk blant europeiske barn. Rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av barn i alderen 9–16 år fra 19 europeiske land. 

Stød til hatbrottsutsatta – Kortanalys 1/2020

Sannsynligheten for at utsatte for hatkriminalitet ikke får den støtten de trenger, er dobbelt så høy for ofre over 45 år enn for aldersgruppen under 25 år. Sannsynligheten for behov for støtte som ikke er tilgjengelig, er også mer enn dobbelt så høy for politianmeldte forbrytelser sammenlignet med urapporterte.

Tidligere forebyggende indsats på børn og unge-området -18 kommuners erfaringer og 8 konkrete eksempler

"Skal en forebyggende innsats virke, må den være av høy kvalitet og den skal gi mening for både barna, ungdommene og familien. Derfor må alle parter være tett og systematisk involvert en helhetsorientert og koordinert innsats."

Samfundsøkonomiske omkostninger ved vold

De samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med vold inkluderer både direkte kostnader til for eksempel helse- og rettsvesen, men også de indirekte omkostninger som tap av produksjonsevne og/eller livskvalitet hos den voldsutsatte.

Evaluering av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (KRS) har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. Bla har KRS opparbeidet spisskompetanse på området og bidratt til at tematikken er satt på dagsordenen. På bakgrunn av materialet og analysene og drøftingene i rapporten anbefaler VID at tiltaket KRS opprettholdes, med samme tydelighet og representative tyngde som i dag. Samtidig peker evalueringen på en rekke utfordringer som beskrives i rapporten under overskriftene organisasjon, bearbeiding, håndtering og forebygging.

The role of restorative justice in preventing and responding to violent extremism

Hensikten med dette notatet, som er  skrevet av Emanuela Biffi fra European Forum for Restorative Justice, er å øke forståelsen for at gjenopprettende prosess kan benyttes som en tilnærming når det har skjedd voldelig ekstremisme, terrorisme og væpnede konflikter.
Rehabilitering

Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System- impact on sense of coherence

Studien bidrar til ny kunnskap om rehabiliteringsprogram for kvinner i kriminalomsorgen basert på en helsefremmende tilnærming (salutogenese). Dette er viktig for samfunnet, særlig for justissektoren, helsevesenet og de som arbeider i samspill med kvinner som gjennomfører straff og som har behov for rehabilitering. Program som kan styrke deltakernes mestringsmuligheter og psykiske helse, er i tråd med føringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
123 ... 56Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei