Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 241 resultater
123 ... 25Neste »

Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

Ingunn Eriksen og kolleger fra HiOA gir råd om hvilke tiltak som fungerer best mot mobbing. Tiltakene som går igjen er god klasseledelse, systematikk og regler med konsekvenser, i tillegg til voksne som er tilstede og bryr seg.

Ungdata junior 2017 Asker og Bærum kommune

De aller fleste barn i alderen 10-12 år både i Asker og Bærum kommune lever gode liv. De er stort sett fornøyd med seg selv, sine foreldre, venner og skolen. Allikevel rapporterer en del barn at de ikke har det så bra. Selv om disse ikke utgjør mer enn noen få prosent av barna i kommunen, er dette en gruppe det være grunn til å ha et særskilt fokus på i det videre arbeidet med barn og unge.

Når lyset knapt slipper inn – en studie av Chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer

I denne rapporten har samtaler fra en online chattetjeneste som betjenes av Barn av rusmisbrukere (BAR) blitt analysert. Barn og unge som bruker denne tjenesten befinner seg i vanskelige livssituasjoner, og funnene peker på at det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at disse blir fanget opp av hjelpeapparatet tidligere.

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

I denne fordypningsrapporten, som er basert på den tredje undersøkelsen om ungdommers seksuelle handlinger og erfaringer på internett, konstaterer forskerne at dokumentasjon i form av fotografi og filming av seksuelle overgrep påvirker den psykiske helsen negativt. Et annet funn er at mange av ungdommene som er utsatt for grooming eller seksuelle overgrep på nett, også er utsatt for andre former for vold og overgrep.

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

I denne rapporten evalueres samhandlingstiltak som er rettet mot utsatte barn og unge og får tilskudd fra Helsedirektoratet. Basert på erfaringene i tiltakene trekkes suksesskriterier og barrierer for utvikling av tverrsektorielle tiltak for utsatte barn og unge frem. Evalueringen konkluderer med at kunnskapen om hva som hemmer og fremmer utviklingen av tiltak etter hvert er ganske stor, men at overgangen fra prosjekt til fast drift er en stor utfordring.

På sporet av det nye Grønland

Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse av Grønland på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å gjennomføre «en grundig kombinert analyse» av aktører, fysiske nærmiljøkvaliteter og av sosiokulturelle forhold. Målet var få fram beboernes utfordringer, ønsker og ressurser.

Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn – utredning av behov og ulike modeller

I en ny rapport peker Redd Barna på behovet for et lavterskel hjelpetilbud for personer som er bekymret for at de skal begå seksuelle overgrep mot barn. Fagpersoner som Redd Barna har intervjuet, trekker frem at det mangler tiltak for å hjelpe personer med problematiske seksuelle følelser å kontrollere tanker og atferd - innen de begår seksuelle overgrep. Dette er en viktig mangel i den offentlige innsatsen for å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV. Tiltak, metodar, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret

Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder med, slik at evalueringen totalt omfattet 15 utviklingsprosjekter. Det er tidligere publisert to delrapporter fra evalueringen. Dette er sluttrapporten.

Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016

Rapporten omtaler en bekymringsfull utvikling ved at 56 % flere mindreårige ble anmeldt for seksuallovbrudd i Norge i 2016 enn i 2015. Økningen er på over 300 personer. Unge som anmeldes for voldtekt er i risiko for å begå nye seksuallovbrudd. Det er uvisst om sakene faktisk blir fulgt opp av barneverntjenesten. Oppfølging kan være tilfeldig og er ofte avhengig av hvilken praksis den lokale barneverntjeneste har, og hvilket samarbeid de har med det lokale politiet påpeker forskerne. Kfk deler forfatternes anbefalinger om at de unge må  fanges opp tidligst mulig, kartlegges og få tilbud om hjelp slik at de ikke utvikler skadelig seksuell atferd.  Dette er svært viktig for å kunne forebygge voldtekt.

Kunnskap og erfaringer fra andre lands tilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuelle atferd

Å hjelpe barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd tidlig kan virke forebyggende, men tilbudet i Norge er ikke godt nok per i dag. NKVTS har samlet kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia om behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. De foreslår en rekke tiltak for å bedre dette tilbudet i Norge.
123 ... 25Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei