Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 462 resultater
123 ... 47Neste »

Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak

Barn i asylmottakene er særlig sårbare for å bli utsatt for overgrep. Denne kartleggingen belyser utfordringene knyttet til beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep mens de er her. Det fokuseres spesielt på hva mottakene gjør selv for å forebygge, avdekke og håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. God omsorg og kompetanse, samt gode rutiner og planer er viktig.

CEDAW 2017: Ombudets rapport til FNs kvinnekomité

Norge  har kommet langt når det gjelder kjønnslikestilling, men ikke dit at vi kan si at kvinner og menn har lik makt, frihet og like muligheter. Denne rapporten vier fem tema særlig oppmerksomhet. Disse er: 1. Vold i nære relasjoner 2. Seksuell trakassering og seksualisert vold 3. Hatytringer, digital trakassering og digital vold 4. Menneskehandel 5. Ulikestilling i arbeidslivet

Reasons for reported suspicion of child maltreatment and responses from the child welfare – a cross-sectional study of Norwegian public dental health personnel

For å forebygge barnemishandling er identifisering av utsatte barn viktig. Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge rapporterer ganske ofte om mistanke om barnemishandling. Grunnen til bekymringene er imidlertid ikke godt nok undersøkt og tiltak mangler. Det er derfor behov for et tettere samarbeid innenfor helsevesenet i slike saker.

Aftale om god opførsel. To kommuners erfaringer med et forsøgsprojekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminaliet

Avtale om god oppførsel er et tiltak rettet mot unge som har begått mindre alvorlige forbrytelser eller som har vist en eller annen form for bekymringsfull oppførsel. Avtalen er frivillig, og underskrives på et formelt møte av den unge selv, foreldrene og de profesjonelle.

NKVTS: Rapport 1/2019: Vold i oppveksten: Varige spor?

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har lansert rapporten «Vold i oppveksten: varige spor?», en longitudinell undersøkelse som bygger på «Vold og voldtekt i Norge» og «Vold og voldtekt i oppveksten» fra 2013.

Vold og seksuelle krænkelser – 2018. Dansk rapport

Denne Danske rapporten fra "Satens Institut for Folkesundhed" er en afdækning af omfang og udvikling af fysisk vold og seksuelle overgreb og omfang af seksuelle krænkelser samt en analyse af erfaringer med digitale seksuelle krænkelser.
  • Næsten 4 % af alle kvinder og 4 % af alle mænd angiver at have været udsat for fysisk vold inden for det seneste år.
  • Blandt kvinder udsat for fysisk vold angiver 83 % at have været udsat fra en mand og 32 % fra en kvinde. Blandt mænd udsat for fysisk vold angiver 84 % at have været udsat fra en mand og 30 % fra en kvinde.
  • Ung alder er en risikofaktor for udsættelse for fysisk vold blandt kvinder. Desuden er bisek-suelle kvinder mere udsatte end heteroseksuelle kvinder. Der ses ingen social ulighed i volds-udsættelsen.
  • Ung alder er en risikofaktor for udsættelse for fysisk vold blandt mænd. Desuden er enlige mænd mere udsatte end samlevende mænd. Der ses ingen markant social ulighed i voldsud-sættelsen blandt mænd.
Last ned rapporten her:  

Psykisk partnervold – 2018. Dansk studie.

Partnervold er et alvorligt socialt problem, der hyppigere rammer kvinder end mænd. Partnervold kan manifestere sig gennem forskellige voldsudtryk. Mens vi i Danmark har en vis viden om fore-komsten af fysisk og seksuel partnervold, har ingen dansk undersøgelse hidtil belyst udbredelsen af psykisk partnervold. Denne undersøgelse belyser på baggrund af data fra SHILD-undersøgelsen for første gang, hvor mange mænd og kvinder der årligt udsættes for psykisk partnervold. Desuden kobler den udsathed for psykisk partnervold til andre partnervoldsudtryk og bagvedliggende baggrundsforhold, som giver indblik i, hvem der er udsat for psykisk partnervold, og hvordan de trives.

Barn på tvang – 2018 – Avhandling for graden philosophiae doctor

De senere årene har det vært en politisk ambisjon å øke reguleringen av barnevernsinstitusjonene. I avhandlingen tematiseres to slike styringstrender: innføring av nye kunnskapsbaserte metoder (kunnskapsstyring), og styrking av barnets rettigheter og perspektiver (rettsliggjøring). Formålet med studien er å bidra med kunnskap om hvordan profesjonsutøverne og barna gir mening til institusjonshverdagen i denne konteksten og diskutere hvordan dette står i forhold til de politiske styringstrendene.   Last ned avhandlingen her:

Barn i Norge 2018 «Ung og psykisk syk»

Voksne for Barn utgir hvert år rapporten Barn i Norge. 2018 – rapporten byr på en samling fag- og dybdeartikler som har som formål å bringe ny og oppdatert kunnskap til både beslutningstakere og fagpersoner som arbeider med barn og unge.

The price of violence: Consequences of violent crime in Sweden

Voldsofre faller oftere ut av arbeidslivet, har lavere inntekter og blir sykmeldte i større grad enn andre. De har også større sannsynlighet for en for tidlig død. Kostnadene for dårlig helse i årene etter overgrepet utgjør i snitt omtrent 1,5 millioner kroner (SEK). Denne studien er den første som har beregnet hvor store konsekvenser vold har for offeret på lengre sikt, sier rapportforfatter Petra Ornstein og konkluderer med at disse kostnadene har blitt undervurdert tidligere.
123 ... 47Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei