Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 515 resultater
123 ... 52Neste »

Formaliserte samarbeidsnettverk rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner

Nord Universitet ser på i hvilken grad og på hvilke måter barnevernet formelt samarbeider med andre aktører på lokalt nivå, samt hvordan disse formaliserte samarbeidene eventuelt fungerte.

Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam

Evalueringen viser at det finnes betydelig færre konsultasjonsteam for vold og overgrep enn antatt. Samtidig tyder de gode erfaringene der teamene har vært etablert for en videreføring. Denne rapporten gir forslag til en rekke strategier for å styrke den avdekkende og hjelpende effekten av konsultasjonsteamene.

For å spre og videreutvikle teamene er det dessuten av avgjørende betydning at de får en sterkere forankring på departements- og direktoratsnivå. Enhver kommune skal ha et eget - eller inngå i et allerede etablert interkommunalt tverrfaglig team som har et bredere fokus enn mistanke om vold eller overgrep, for eksempel BTI- eller SLT-teamene.

Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

Studien viser at det finnes potensial i disse straffereaksjonene til å gi hjelp som hjelper, og/eller forebygge ny kriminalitet, selv om statistikken viser at brudd på vilkår er utbredt og at tilbakefall skjer relativt ofte. En betydelig utfordring er at tiden mellom lovbrudd og start på ungdomsoppfølgingen ofte er lang. Da kan ungdommenes problemer forsterkes og nye lovbrudd bli begått. Denne typen straffereaksjoner krever stor grad av motivasjon og selvdisiplin, noe som kan være krevende for ungdommer som sliter med ande problemer i hverdagen. Behov for hjelp til helsemessige aspekter er oftere regelen enn unntaket. En rekke svakheter ved lovgrunnlaget bør dessuten justeres for at disse straffesanksjonene skal kunne fungere mer hensiktsmessig. Forslag til endringer presenteres i rapporten.

Unge på Oslo S – en kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø

Ungdomsmiljøet på Oslo S er sammensatt, de fleste er 14-16 år, like mange gutter som jenter, og de kommer fra omkringliggende kommuner og bydeler, de fleste fra Oslo øst. Noen har bare behov for å møtes og sosialiseres, mens andre søker støtte for sine problemer, bruker rusmidler og er involvert i slåsskamper og konflikter. Samlet sett blir ungdommene som oppholder seg her ofte sett på som kriminelle og "gatebarn". Denne kartleggingen avdekker et par større hull mellom behov og innsatser fra offentlige tjenester, Dessuten må beskyttende innsatser som gjøres mot den enkelte unge koordineres og henge sammen.

Bedre livsmestring og sosial inkludering. En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg

Ensomhet og manglende inkludering i arbeidsliv, aktiviteter, nabolag og vanlig hverdagsliv er en utfordring som går igjen i flere studier om personer med rusproblemer. Denne gjennomgangen viser at det som er den den store utfordringen er å støtte og hjelpe personer med rusproblemer til det som kan karakteriseres som innhold i livet, aktivitet, arbeid og et sosialt nettverk.

Ikke minst betyr holdninger og tilnærminger innenfor tjenestene og tilbudene mye. Likeverd, respekt, omsorg og sosial inkludering er viktige nøkkelbegrep.

Dembra – Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefientlighet i skolen

Altfor mange elever opplever å være utestengt. En av skolens oppgaver er å bidra til at elevene lærer å lage inkluderende fellesskap der mangfold har en naturlig plass. Vi trenger derfor lærere og skoleledere som er rustet til å gå inn i de vanskelige og betente spørsmålene i vår tid. Gjennom Dembra er veiledning, kurs og digitale læringsressurser fritt tilgjengelig for lærere og skoleledere i ungdomsskolen og videregående skole. Underveis er det også ressurser til bruk i lærerutdanningen.

FØRE VAR OSLO 2019

Kompetansesenter rus Oslo (KoRus Oslo) fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre Føre Var. Denne første Føre Var rapporten fra Oslo er utarbeidet med bistand og veiledning fra Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus Bergen). Det er også gjennomført en Føre Var kartlegging i Trondheim.

Trivselsudfordringer ved skolestart – Et langtidsperspektiv

Rapporten undersøker hvordan trivselsutfordringer hos skolebarn kan henge sammen med problemer videre i livet deres, både i utdanning og jobb. Det er derfor viktig - allerede ved skolestart - å ha fokus på sosio-emosjonelt sårbare elever som samtidig har sammensatte utfordringer.

Scandinavia’s segretated cities – policies, strategies and ideals

De tre landene er alle opptatt av å sette inn tiltak overfor segregering i byer, men de definerer problemet på forskjellige måter og har forskjellige oppfatninger om årsakene. En måte å oppsummere forskjellene på er at de svenske og norske strategiene er mer opptatt av strukturer og begrensninger enn den danske strategien. Den er i stor grad basert på sanksjoner rettet mot individer, mens de to andre landene er mer opptatt av å styrke individene i møte med strukturelle hindringer (inkludert diskriminering og ulikhet). Denne forskjellen sammenfaller med forskjell i bruk av forskning i politikkutvikling. Mens det i Norge og Sverige er hyppig bruk av ekspertkunnskap for å forstå segregeringsproblemet og utvikle tiltak, er det få slike referanser til forskning i Danmark. Samtidig har Danmark, med flere sosialboliger og lavere andel som eier egen bolig, noen politiske virkemidler som ikke er tilgjengelig i Norge og Sverige.

Boligens betydning for annen velferd. En gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning

Foruten selve boligen fysiske kvalitet har et nabolag med høyere gjennomsnittlig inntekt og utdanningsnivå og lavere kriminalitet en positiv innvirkning på barns utdannings-, arbeidsmarkeds- og helseutfall.
123 ... 52Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei