Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 558 resultater
123 ... 56Neste »

Ungdata. Ung i Distrikts-Norge

Hva skiller ungdommer som vokser i distriktene fra de som bor i mer sentrale strøk av landet og på hvilke områder? Ett av hovedfunnene er at det er langt større likheter enn forskjeller.  Men på enkelte områder er det noe som er ulikt: Det er blant annet langt færre i distriktene som sikter inn mot høyere utdanning enn ellers i landet. Litt flere unge i distriktene starter tidlig med å drikke alkohol og litt flere har opplevd mobbing og trusler om vold enn andre steder i landet.

Evaluering av Flexid

Dette er en evaluering av et kurskonsept – Flexid, som er rettet mot barn og unge med flerkulturell oppvekst. På individnivå skal kursene gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med ulike utfordringer. På et samfunnsnivå har kursene som mål å være et forebyggende tiltak blant annet for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og manglende tilhørighet. Funnene fra spørreundersøkelsen og intervjuene med ungdommene, peker i retning av at utbytte eller nytteverdien for den enkelte ungdom som har deltatt på Flexid er av betydning. Det er imidlertid vanskelig å si noe om Flexids måloppnåelse på samfunnsnivå – ettersom samfunnseffektene ikke er direkte observerbare.

Hatkriminalitet. Anmeldt hatkriminalitet 2019

Som tidligere går de fleste hatefulle ytringer på etnisitet, dernest LHBT, før religion, funksjonsevne og antisemittisme. Der hvor hovedmotivet er religiøst gjelder alle forhold islam.  Blant LHBT-forholdene er det flest homofile menn som rammes.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019

Færre kommuner bruker de økte midlene de har fått gjennom opptrappingsplan for rusfeltet til formålet. Samtidig er det færre kommuner som seier at opptrappingsplanen har direkte konsekvenser for det rusarbeidet de gjør. Av rapporten går det også fram at veksten i tallet på årsverk innen rusfeltet er svakere fra 2018 til 2019, enn det var fra 2017 til 2018.

Evaluering av Ressursvenn

Målet for dette tiltaket er å «styrke den forebyggende innsatsen mot vold i nære relasjoner, ved å jobbe målrettet for å forhindre at voldsutsatte kvinner gjenopptar relasjonen med overgriper». De aller fleste kvinnene hadde gode erfaringer med å delta i tiltaket. De opplevde å få sosial støtte og større tro på seg selv. Noen hadde imidlertid ønsket seg sosiale sammenkomster med andre deltakere og ressursvenner. På sin side etterlyste ressursvennene mer opplæring om vold og vanlige reaksjoner på vold enn de hadde fått.

Policing the Penal Provisions on Repeated and Severe Domestic Violence

Denne studien viser at langvarig mishandling i hjemmet er vanskelig å bevise og det er en av årsakene til at rundt 70 prosent av meldte saker blir lagt bort. I 2005 kom det en ny paragraf i Straffeloven (§ 219, i dag 282 og 283). Denne skulle fange opp langvarig mishandling i hjemmet. Men politiet er fremdeles altfor opptatt av enkeltepisoder av vold, de er i liten grad opptatt av det som skjer imellom. De har ikke tradisjon for å etterforske frykt, underkastelse og psykisk vold. I SARA-programmet (Spousal Assault Risk Assessment Guide) prøver politiet å identifisere dem som er mest utsatt for vold i nære relasjoner. Formålet er her å hjelpe dem - og også voldsutøverene - inn på et forebyggende spor.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning

Sentrale temaer i dette tidsskriftet er kjønn, klasse og ulikhet, det flerkulturelle samfunnet, fritid, skole og utdanning, ungdomskultur, verdier og holdninger, demokrati og medvirkning, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vold og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet samt overgangen mellom ungdomstid og ung voksen. I tidsskriftets første nummer kan du lese om hvilke ungdommer som går på fritidsklubb, opplevelsene til ungdommer som går på arbeidsavklaringspenger, ungdommer med muslimsk bakgrunn i fosterhjem, og om ungdommer som lever med en intellektuell funksjonsnedsettelse.

Peer and Self Review Manual for Exit Work

Denne analyse- og selvevalueringsmanualen er utviklet for å avhjelpe prosessen med å forbedre exit-arbeidet og vurdere virkningen/nytten av det. Ved å se på både kollegaers arbeid og ens eget arbeid på en strukturert måte vil praktikere kunne identifisere hvor det er muligheter for forbedring, justering og utvikling av det arbeidet som gjøres.

Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Problemstillingene for denne studien er å • utvikle typologier for samspillstyper mellom kommuner og frivillige organisasjoner • identifisere mekanismer som strukturer relasjonene mellom kommuner og frivillige organisasjoner • forstå hvilke forhold som gjør partene tilfredse med samhandlingen, og hvilke barrierer det er • avdekke betydningen av kommunal frivillighetspolitikk – som indikator for oppmerksomhet mot frivillig sektor og som pådriver for utvikling av samspill • forstå hvordan samspill varierer mellom kommuner og frivillige organisasjoner på tvers av felt

Barn og medier 2020

Medietilsynet er opptatt av at alle som forholder seg til - eller jobber med barn og unge trenger kunnskap om deres medievirkelighet. Det er innsikt som må oppdateres hyppig, fordi hele medielandskapet er i rask og kontinuerlig endring. Skal vi voksne kunne være gode veiledere og sparringpartnere, er vi avhengig av å ha et balansert bilde av hvilke muligheter og utfordringer de unge møter i sin digitale hverdag.
123 ... 56Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei