Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 545 resultater
123 ... 55Neste »

The role of restorative justice in preventing and responding to violent extremism

Hensikten med dette notatet, som er  skrevet av Emanuela Biffi fra European Forum for Restorative Justice, er å øke forståelsen for at gjenopprettende prosess kan benyttes som en tilnærming når det har skjedd voldelig ekstremisme, terrorisme og væpnede konflikter.
Rehabilitering

Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System- impact on sense of coherence

Studien bidrar til ny kunnskap om rehabiliteringsprogram for kvinner i kriminalomsorgen basert på en helsefremmende tilnærming (salutogenese). Dette er viktig for samfunnet, særlig for justissektoren, helsevesenet og de som arbeider i samspill med kvinner som gjennomfører straff og som har behov for rehabilitering. Program som kan styrke deltakernes mestringsmuligheter og psykiske helse, er i tråd med føringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag

Når blir et barn eller ungdom utsatt for psykisk vold? Hvor går grensen mellom mental vold og en foreldres upassende oppførsel overfor barnet? Hvilke tegn skal man være klar over for å oppdage tegn på mental vold? Og hvordan oppfører du deg når du oppdager volden?

Menneskehandel i arbeidslivet

Mange forbinder menneskehandel («trafficking») med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Kombinasjonen av liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører.

Unge i utsatte boområder – en kunnskapsoversikt

Utenforskap handler først og fremst om levekårsutfordringer, og sekundært om egenskaper knyttet til selve boområdet. Altså er inntektsforskjeller og barnefattigdom de viktigste indikatorer for utenforskap. Å fullføre videregående utdanning, delta i organiserte fritidsaktiviteter og ha tilstrekkelige voksne tilstede kan imidlertid ha en forebyggende effekt for fremtidig utenforskap.

Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren

Ansatte i helse- og sosialsektoren er blant arbeidstakere som har høyest sykefravær. Funnene i rapporten bekrefter tidligere forskning som sier at vold og trusler fra brukerne er en viktig faktor. På mange arbeidsplasser finner vi ikke risikokartlegging eller handlingsplaner. Men, mye tyder også på at tiltak er satt i verk, men at disse er ukjent for de ansatte. Partene – ledere og tillitsvalgte – trenger økt informasjon om hverandre, temaet bør høyere opp på partenes dagsorden, og informasjonsstrømmene mellom overordnet nivå og arbeidsplassen bør forbedres. Undersøkelsen viser at dersom partene har mye kontakt, så settes vold, trusler og trakassering oftere på dagsorden. Erfaringene er gode.

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor?

Forskning viser at de unges risikoatferd/risikofaktorer kan være utslagsgivende for om de kommer i utdanning og jobb. Hvis den unge tidligere har vært uten jobb og utdannelse, er det også større risiko for senere å stå utenfor. Selv en fritidsjobb helt ned til 13-års alder minsker risikoen for senere å oppleve lengre perioder uten jobb og utdannelse. Negative skoleopplevelser og mental sykdom er også viktig, mens sosial bakgrunn har mindre betydning enn tidligere antatt.

Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

EU Drug Markets Report 2019

Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) og Europol. (Engelsk utgave) Rapporten illustrerer at selv om marihuana og hasj dominerer, har Europa et voksende mangfold av cannabisprodukter. Ekstrakter av høy styrkegrad, cannabisbaserte medisinske og helserelaterte produkter, samt et økende antall cannabidiole (CBD) eller lav-THC-produkter selges i mange forskjellige former

Livsmestring med Flyt – erfaringer fra to pilotkommuner

Bedre stressmestring og skjerpet bevisshet om egen styrke og kompetanse er blant svarene deltagerne i Flyt har gitt.
123 ... 55Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei