Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 373 resultater
123 ... 38Neste »

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people

Prosjektet er et nordisk samarbeid for å utvikle samordnet innsats og helhetlig oppfølging for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Dette er den første underveisrapporteringen, der Fafos forfattere er Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand. I rapporten beskrives systemene for utdanning, velferds- og arbeidsmarkedstjenester til barn og unge som en bakgrunn for videre analyser i prosjektet.

Trender i kriminalitet 2018 – 2021 Digitale og globale utfordringer

Oslo politidistrikts trendrapport for perioden 2018-2021. Rapporten gir en bred analyse av forventede utfordringer i denne perioden. Målet er å identifisere framvoksende fenomener og gi økt forståelse for utviklingen i kriminaliteten.

What’s the Problem in Problem Gaming?

Hva er problemet i problematisk spillatferd? Denne studien gir et verdifullt bidrag og perspektiv til debattene om ungdommens spillvaner og det høyt omstridte begrepet "videospillavhengighet". Forskningen ønsker å bidra til å styre fokuset vekk fra "videospillavhengighet" som en patologisk tilstand som tilskrives individet- mot en forståelse av at problemespill er som noe som foregår mellom mennesker i sosiokulturelle sammenhenger og at overdreven spill ikke nødvendigvis er det samme som avhengighet.

«Det går på en måte aldri over» En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer

I denne studien går det fram at spilleproblemer hos en i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår til de pårørende, ikke minst for familiens barn. Økonomisk uttrygghet og psykiske helsevansker er noen av utfordringene. Hjelpen som tilbys i dag ser ut til å være mangelfull og vanskelig tilgjengelig og dekker ikke de behovene familien har. Studien foreslår derfor en rekke tiltak der familien inkluderes i behandlingen av spilleren. Det vil være med på å forebygge negative følger for levekårene og framtid til spesielt barna i familien.

Voldtektssituasjonen i Norge 2017

Siden 2014 har antall voldtektsanmeldelser økt betydelig, både når det gjelder voldtekt av barn under 14 år og voldtekt av ungdom og voksne. Rapporten ser på flere årsaker til dette, en kan være at flere tør å anmelde på grunn av større åpenhet i samfunnet om seksuelle overgrep. En annen er den "nye kategorien" voldtekt over internett. Hensikten med rapporten er å bidra til økt kunnskap om voldtektssituasjonen og dermed være til hjelp i det forebyggende arbeidet mot denne svært alvorlige kriminalitetstypen.

Kriminalitetsforebygging på norsk. En kunnskapsoversikt

Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet sammenfattet en oversikt over norsk forskning på kriminalitetsforebyggende arbeid. Målet med kunnskapsoversikten har vært å løfte fram arbeidet som gjøres innenfor det kriminalitetsforebyggende feltet og synliggjøre utfordringer. Oppdragsgiver ønsket også gjennom dette å synliggjøre hva forskningen sier om direkte og indirekte effekter av det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Helsefremming og sykdomsforebygging er ikke to sider av samme sak

I artikkelen diskuteres  skillet mellom helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Helsefremming har helse, velvære og livskvalitet som mål. Kfk anbefaler at SLT-koordinatorer og UKer leser artikkelen, slik at de bedre kan bistå ungdom og unge voksne med å bygge tiltro til egen mestring.

Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

Det foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir grunn til optimisme når det gjelder muligheten for å forebygge psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, gjennom målrettede tiltak og spesielt de tiltak som er gjennomført i skolesammenheng.  Effektene på langt sikt var mer usikre. Det trengs derfor videre kunnskapsutvikling om hvordan dette best skal gjøres og tilpasses norske forhold og hvordan unike forebyggende tiltak og helsefremmende arbeid virker sammen for å bedre psykisk helse hos barn og unge i Norge.
THEO GAVRIELIDES, EDITOR

Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative Learnings from seven countries

Denne rapporten er en del av "Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)", et 3-årig  Erasmus program prosjekt. Prosjektet startet i mars 2017, inkluderer syv land  og er koordinert av  Dr. Theo Gavrielides. Hensikten er å utvikle et  rammeverk for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her drøftes en modell og hvordan  gjenopprettende prosess kan benyttes i samspill med "Good life model" for å håndtere marginalisering, radikalisering og  voldelig ekstremisme.

10 ting du bør vite om hasj og marihuana

Dette heftet tar for seg ti hovedpunker du bør vite om hasj, for eksempel risiko for avhengighet, økt trafikkfare ved bruk, fare for psykiske lidelser og samtidig bruk av hasj og alkohol. Heftet er en fortkortet og forenklet versjon av "Myter og fakta om cannabis".
123 ... 38Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei