Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 289 resultater
123 ... 29Neste »

The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world

Hvert år utgir UNICEF en rapport om tilstanden til verdens barn. I 2017 er fokuset på barn i den digitale verden, og rapporten beskriver både hvilken positiv effekt tilgang til digitale verktøy kan ha for barn, samt påpeker risikoene man må være klar over og konsekvensene dette får for utvikling av tjenester og politikk. Det er et særlig fokus på nettrelaterte overgrep, og UNICEF kommer med en rekke anbefalinger til hvordan samfunnet kan sikre at barn får en trygg netthverdag.

Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie

Dette er den første nasjonale undersøkelsen av personlig trygghet og livskvalitet blant eldre hjemmeboende menn og kvinner i Norge. Formålet med undersøkelsen har vært å få kunnskap om forekomsten av vold og overgrep i befolkningen som er 65 år eller eldre og hvilke relasjoner de voldsutsatte har til utøverne. En av konklusjonene fra forskerne er at voldsutsatte eldre i liten grad kontakter tjenesteapparatet for hjelp. Det er behov for mye mer kunnskap om dette i hjelpeapparatet for å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep mot eldre.

Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med invandrerforeldre

Denne studien viser at innvandrere som gruppe fremdeles er overrepresentert blant gjerningspersoner og siktede personer. Å identifisere og bedre kunnskapen om ulike typer mekanismer som øker sannsynligheten for lovbrudd bør vies ytterligere oppmerksomhet i senere studier. Dette er svært viktig for å kunne implementere effektive kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot både innvandrere og andre befolkningsgrupper.

Resosialisering av innsatte og tilsynsklienter med oppmerksomhetsforstyrrelser

Hvis man en gang har sonet i fengsel, er det større risiko for at man havner inn igjen, hvis man også har en ADHD-diagnose. Denne gruppen er overrepresentert i fengslene. Det viser en dansk undersøkelse.  Ansvarlig for undersøkelsen, forsker Nichlas Permin Berger, sier at man i kriminalomsorgen derfor bør ha større fokus på de problemstillingene mennesker med oppmerksomhetsforstyrrelser, herunder ADHD, har.

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna.

Dette materiellet utgitt av Socialstyrelsen i Sverige, retter seg til ansatte på sosialområdet som i sitt arbeid kan møte barn og unge voksne som er involvert i, eller risikerer å bli involvert i, voldelig ekstremisme. Materiellet tydeliggjør hvordan den ansatte kan arbeide for å forebygge, oppdage, utrede og gi tiltak til barn og unge voksne.

International Child Development Programme (ICDP).

International Child Development Programme (ICDP) er et psykososialt forebyggende program som tar sikte på å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner.  Dette notatet gir en kort innføring i ICDP’s hovedkomponenter, opplæringen av veiledere, materiell, de ulike modulene, forvaltningen av programmet, samt en gjennomgang av forskningsfunn hittil.

Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for foreldre på krisesentre.

Overgrepene i Tysfjord – erfaringer og funn fra politiets etterforskning

Tysfjordsaken har fått mye oppmerksomhet etter at de første overgrepene ble avdekket i 2016. I denne rapporten oppsummerer Nordland politidistrikt etterforskningen, der det til nå er avdekket 151 seksuelle overgrepssaker relatert til Tysfjord. Mange av sakene ligger langt tilbake i tid, men det fremheves i rapporten at for å kunne forebygge nye overgrep, måtte disse også undersøkes.

Mishandlingsbestemmelsen. En evaluering av loven mot mishandling i nære relasjoner jf. Strl. §219 (§282/283)

Denne studien er forankret i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 Et liv uten vold (tiltak 30), og ser på hvordan myndighetenes forventninger og politiet praktisering av straffelovens bestemmelse om mishandling i nære relasjoner (§219, i dag strl. §282/283). Studien viser at mye av politiarbeidet med etterforskning av denne typen saker er stadig mer kompetent. Samtidig påpekes utfordringer blant annet tilknyttet dokumentasjon av den mindre synlige volden, slik som psykisk mishandling, og manglende ressurser på mange tjenestesteder.

Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel

I dette NOVA-notatet presenteres erfaringene fra et prosjekt som Oslo Krisesenter i samarbeid med Bredtveit fengsel har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Notatet beskriver rammene rundt og innholdet i selve fengselsprosjektet, samt foreslår mulige veier videre.
123 ... 29Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei