Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 485 resultater
123 ... 49Neste »

Årsrapport 2018 – Ungdom og rus på Legevakten i Oslo

Oslo legevakt tar i mot 3000 pasienter med rusmiddelforgiftninger årlig og har derfor en unik mulighet til å kunne fange opp risikoutsatte barn og unge på et tidlig tidspunkt. Både gjennom forskning og egen erfaring vet vi at tidlig intervenering i akutte kriser gir større mulighet for mestring og selvhjulpenhet senere i livet.

Vi vet at det lønner seg å forebygge.

Men ofte er forebyggende tiltak taperen i budsjettkamper. Derfor har KS laget "Utenfor-regnskapet", som tallfester hvor mye vi potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det ligger omfattende beregninger bak "Utenfor-regnskapet". Data er koblet sammen på helt ny måte, noe som gir oss ny kunnskap om hva vi kan spare på å forebygge, når vi bør sette inn tiltak og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold

Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten. For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den virker.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2017

"Krisino"-undersøkelsen søker å kartlegge hvilke typer kriminalitet og sikkerhetsutfordringer som virksomhetene utsettes for, og hvilke holdninger virksomhetslederne har til kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Undersøkelsen gir et verdifullt bidrag til næringslivets og offentlige myndigheters felles arbeid med å redusere og forebygge kriminalitet.

Børnenes Brobygger – Dokumentasjons- og evalueringsplan

"Barnas Brobygger" har til hensikt å støtte samarbeidet mellom kommune og det sivile samfunn. Prosjektet vil styrke både den positive utviklingen av utsatte barn og unge samt tidlig forebyggende innsats. Dette må gjøres ved å samordne arbeidet hos kommunale og private aktører rundt det enkelte barn.

Følgeforskning om holdningsbearbejdende indsatser

Hvordan fungerer forebyggende tiltak mot æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll samt radikalisering og ekstremisme? Hvordan prøve å påvirke foreldres barneoppdragelse når det gjelder disse temaene? Denne rapporten ser nærmere på litteratur på feltet i inn-og utland og gir så en rekke anbefalinger om hvordan man arbeider med begreper som "holdninger" og "forebygging" konkret.

Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett

Det digitaliserte samfunnet gjenspeiles i trusselbildet dagens barn og unge møter i sin hverdag, både i den fysiske og den digitale verdenen. Trusselaktørene er ikke bare personer de kjenner men også ukjente. Noen av dem er voksne som bruker internett og andre digitale plattformer for å få kontakt med barn og unge som de gjennom en rå og hensynsløs tilnærming utnytter seksuelt. Andre er profittmotiverte organiserte aktører med base i utlandet. Også kjente personer, som en kjæreste, kan forårsake uopprettelig skade ved å distribuere svært personlige bilder eller filmer på internett.

Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge. Kjennetegn, avsendere og motvirkning

Rapporten identifiserer fem grupper som forskerne mener peker seg ut som avsender av antisemittiske ytringer, men trekker fram Ytre Høyre og konspirasjonsmiljøer som spesielle. Forskerne har også undersøkt muligheten for å bruke spesialisert programvare for å overvåke forekomsten av antisemittiske ytringer på nett og sosiale medier. Dette er teknisk mulig, men ressurskrevende. Det er dessuten et spørsmål om hvorvidt denne type overvåkning går utover ytringsfrihet og personvern. Forskerne har derfor bedt myndighetene om å vurdere de juridiske sider i dette anliggendet.

Mobbing og arbeidsro i skolen 2018. Analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2018/2019

Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig. Det rapporteres at det har vært en nedgang i andelen som blir mobbet og at denne nedgangen har vært stabil noen år.

TryggEst: Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 1: Situasjonen før TryggEst

Målgruppen for TryggEst er risikoutsatte voksne over 18 år som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv. iflg tilbakemelding fra informantene er det her store mørketall.  Kommunene mangler kompetanse, rutiner og praksis for avdekking og håndtering av disse gruppene.
123 ... 49Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei