Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 501 resultater
123 ... 51Neste »

Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November.

Fyller Prosjekt November et hull i hjelpeapparatet eller gjør de jobben som egentlig tilhører andre? Dette er viktige spørsmål når det gjelder både å forstå Prosjekt Novembers rolle og gi råd om veien videre. Følgeevalueringen viser at Prosjekt November er kommet langt i sin måloppnåelse hva gjelder å legge til rette for bedre oppfølging av utsatte, utøvere og pårørende, bedre rådgivning og informasjon samt bedre sikkerhet/ forebygging av ny vold. Eksempelvis har Prosjekt November bidratt til å starte etableringen av støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt. Støttesentrene har flere fellestrekk med Prosjekt November, men også betydningsfulle forskjeller. Mens støttesentrene driver offeromsorg, er Prosjekt November en tverrfaglig modell for kombinert sikkerhets- og støttearbeid med sikte på å forebygge ny vold i nære relasjoner. I dette arbeidet inngår et tilbud til voldsutøvere, mens støttesentrene kun hjelper voldsutsatte og deres pårørende.

Effekten af familiebehandling i Danmark. Et felteksperiment med PMTO og anden familiebehandling.

Hvilken effekt har PMTO-behandling sammenlignet med vanlig familiebehandling i kommunene? Begge behandlingsformer har vist markert reduksjon i atferdsproblemer og styrking av foreldrenes kompetanse. Dette indikerer at familiebehandling i de danske kommunene, og i andre europeiske land, generelt ligger på et høyere nivå enn den familiebehandlingen som normalt tilbys i USA, hvor PMTO-behandling er utviklet og testet.

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Og hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet for øvrig?

Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker

En ny studie fra NUBU viser at foreldrerådgiving kan redusere atferdsvansker, øke den sosiale kompetansen, og gi mindre depresjon og angst hos barn

Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp.

Delrapport fra forskningsprosjekt som utføres av ISF på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning. Det er ønskelig å få mer kunnskap om hvordan aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år virker. Institutt for samfunnsforskning  

Veileder for meklere i konfliktrådet – Gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner

Sekretariatet for konfliktrådene har laget en veileder for meklere som skal tilrettelegge for gjenopprettende prosesser i saker som handler om vold i nære relasjoner. Veilederen må ses i sammenheng med meklerhåndboka og bygger på tidligere veiledere i konfliktrådet. Dette er en beta versjon som skal oppdateres videre i løpet av høsten 2019 Lenke til: Meklerhåndboka 28. juni 2019 Lenke til: Veileder vold i nære relasjoner 28 juni 2019

Meklerhåndboka – For meklere i konfliktrådet

Meklerhåndboka beskriver metoden i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i at mennesker kan møtes ansikt til ansikt for å sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Grunnprinsippene sier noe om hvordan det skal skje og angir standard for hvordan meklere skal opptre og hvordan parter skal bli ivaretatt når de møter i konfliktrådet. Dette er en beta versjon som er på høring hos konfliktrådene. En oppdatert versjon vil publiseres i løpet av høst 2019. Her er lenke: Meklerhåndboka 28. juni 2019 Det er også laget en egen veileder for gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner. Trykk her for mer informasjon

Kokain på fremmarsj. Rekordhøye beslag i EU

I «Europeisk narkotikarapport 2019», kan du lese om en markant økning i beslag og bruk av kokain og heroin, og at syntetiske stoffer i større grad produseres i Europa. Men Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmiddelet.

Følgeevaluering av Prosjekt November

NOVA har gjennomført en følgeevaluering av Prosjekt November, Oslo politidistrikts pilotering av en samarbeidsmodell i saker om vold i nære relasjoner

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, kun 3% ble i 2018 i registrert med kriminalitet. Av disse var det en liten økning i narkotikalovbrudd, men en større nedgang i butikktyverier. Det ble dessuten registrert en klar økning i voldslovbrudd og ran, og de unge gjengangernes andel av kriminaliteten øker også.
123 ... 51Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei