Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 315 resultater
123 ... 32Neste »

«Alle kjenner noen som har opplevd det» – Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser

En ny rapport fra Barneombudet basert på workshops med rundt 200 ungdommer viser at seksuelle krenkelser mellom ungdommer er svært utbredt. Ungdommene forteller om grove hendelser både fysisk og via mobil og nett, og de sier selv at de har for lite kunnskap om hva som er lov og ikke lov. Barneombudet kommer med en rekke anbefalinger i denne rapporten basert på samtalene med ungdommene. Blant annet må skolene ta arbeidet mot seksuelle krenkelser på alvor, og foreldre må vite hva som skjer og kunne hjelpe.

Strategisk ramme & Faglig retning – tidligere forebyggende innsats for barn og unge

Sammen med fire videoer er formålet med dette dokumentet å inspirere og bistå kommuners arbeid for utsatte barn og unge til være enda mer effektive og enda tidligere ute med sin forebyggende innsats. Det presiseres hva en omlegging av innsatsen vil kreve av kommunen både strategisk, organisatorisk og praktisk. Til slutt gir dokumentet en kort beskrivelse av sentral kunnskap på området.

Complete – bedring av psykososialt læringsmiljø i videregående skole

Complete er et forsøksprosjekt utviklet for å forbedre det psykososiale læringsmiljøet i videregående opplæring, og dermed bidra til å redusere frafall i videregående skole. Prosjektet går ut på å implementere og evaluere effekten av to tiltak som skal legge til rette for godt psykososialt læringsmiljø og redusere frafall. Etter et års forsøksvirksomhet finner forskerne at tiltakene "Drømmeskolen" og "Nærværsteam" i kombinasjon gir effekt på elevenes psykiske helse. Elevene rapporterer her signifikant mindre symptomer på angst og depresjon enn elevene ved kontrollskolene. Vi finner også mindre ensomhet og høyere livstilfredshet blant disse elevene.

Målrettede sociale indsatser i dagtilbudet

Som ledd i den politiske avtalen ”Sterke dagtilbud – alle barn skal med i fellesskapet” fra 2017 gjennomfører Socialstyrelsen initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”. Forsøkene fokuserer på samarbeid mellom dagtilbudene og foreldre, helsevesen, sosialrådgivere og frivillige aktører. VIVE har kartlagt forsøkene og trekker her fram 13 praksiser som lovende, og som man med fordel kan arbeide videre med.

Dödsfallsutredningar 2016-2017 – Socialstyrelsens utredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott

Socialstyrelsen i Sverige utreder dødsfall når barn har dødt av en kriminell handling, og når voksne har dødt som følge av en kriminell handling av en i nære relasjoner. Formålet er å gi et grunnlag for forslag til tiltak som kan forebygge at barn og voksne utsettes for dødelig vold. I 2016 og 2017 utredet Socialstyrelsen seks barnedødsfall og 21 voksne dødsfall. Utredningen avdekket flere områder av svikt i hjelpeapparatets arbeid med både barna og de voksne i de dødsfallene som ble sett på. Mange av disse områdene for svikt og følgende anbefalinger sammenfaller med Barnevoldsutvalgets arbeid i NOU 2017:12 Svikt og svik.

The Norwegian police and victims of elder abuse in close and familial relationships

Geir Aas, forsker ved Politihøgskolen, setter i denne artikkelen søkelys på politiets forebyggende arbeid knyttet til vold mot eldre i nære forhold, spesielt vold fra voksne barn. Svært mange saker med vold mot eldre blir henlagt, og det kan se ut til at det et misforhold mellom de tiltakene politiet iverksetter og den utsattes behov for hjelp. I artikkelen diskuteres politiets bruk av blant annet besøksforbud, og det argumenteres for mer fleksibilitet i bruk av dette tiltaket for å forebygge vold mot eldre.

Trusler og trusselhendelser: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Politihøgskolens forskningsavdeling har på oppdrag fra PST gjennomført en studie om trusler mot stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Hensikten med spørreskjemaundersøkelsen var blant annet å få innsikt i hvilke politikere som utsettes for hendelser, alvorlighetsgrad, hyppighet og konsekvenser. Formålet var også å gi PST et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes til risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning.

Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015-2017

Foreldrenes økonomiske situasjon påvirker barnas oppvekst både direkte og indirekte. Familiens økonomiske utfordringer opptrer ofte sammen med andre typer problemer, som for eksempel psykiske lidelser, vold og rus. Dette indikerer at mange familier har behov for helhetlig oppfølging med tverrsektoriell innsats. Tidlig innsats og flere tiltak og tjenester fra ulike sektorer er nødvendig for å lykkes.

Från ord til handlingsplan

En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism Segerstedtinstitutet har på oppdrag fra Sveriges kommuner og landsting (SKL) lagt fram en forskningsrapport om hvordan forekomsten av kommunale handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme så ut i april 2017 samt gennomført en analyse av planenes  innhold. Hensikten med oppdraget var å øke kunnskapen om kommunenes arbeid mot voldelig ekstremisme og hvilken rolle handlingsplaner spiller i dette arbeidet.

Elevundersøkelsen 2017: Mobbing og arbeidsro

I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet på skolen. Skolen har ulike strategier som fungerer mot mobbing, og den rent fysiske mobbingen er sterkt redusert. Allikevel finnes det en type mobbing som foregår utenfor lærenes blikk. Typer som utestengning, baksnakking, ryktespredning etc er et økende problem, og det gjelder både blant gutter som jenter. Adferdsregulering, relasjonsarbeid, sosiale aktiviteter og oppbygging av gode klassemiljøer er noen av de forebyggende tiltakene som fungerer mot mobbing.
123 ... 32Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei