Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 528 resultater
123 ... 53Neste »

Tverrfaglig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Denne rapporten har fokus på hvordan kommunale tjenestenes samarbeider om barn og unge som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd. Tverretatlige samarbeidet om det enkelte barn eller ungdom byr på utfordringer, samt uklarhet om hvem som skal ha det overordnete eller koordinerende ansvar i enkeltsakene. Hva som inngår i taushetsplikt og hvilke personlige opplysninger om barna som kan deles med andre etater bør avklares. Rapporten viser at det er behov for personlig veiledning i kompliserte SSA-saker og mer kompetanse blant tjenesteytere. I underkant av 300 ansatte fra kommunale og statlige tjenester  har svart på spørreskjema. Alle  hadde deltatt på kurs i AIM Basic Awareness høsten 2017.I tillegg er det gjennomført seks fokusgrupper med ansatte fra kommunale  med ansvar for barn og unge.

Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov

Det politiske trykket på behovet for bedre samarbeid og samordning innenfor og mellom offentlige tjenester har eksistert i flere tiår. Allikevel er det fremdeles behov for mer forskning som gir tilgang til kunnskap om hvordan samhandling og koordinering faktisk foregår, hvilke problemer og hindringer som eksisterer, når og i hvilke situasjoner de oppstår, for på den måte å kunne utvikle kunnskap også om hvorfor ting ikke fungerer.

Training kit – To prevent and react to situations of potential sexual violence against children and young people in sport

Selv om få mennesker forbinder sport med seksuelle overgrep, finnes risikoen for upassende seksuell oppførsel. Ulikt maktforhold mellom trener og utøvere, autoritært lederskap og mye fysisk kontakt skaper et klima som kan føre til overgrep.

Barn skal ikke i fengsel…men noen barn må..

I 2009 åpnet den første av to ungdomsenheter i Norge. Hva var de politiske prosessene som førte fram til åpningen? Hva karakteriserer det faglige innholdet i ungdomsenhetene? Kan man forskningsmessig og etisk sett argumentere for å ha ungdomsenheter i Norge? Dette er et innlegg i den faglige og politiske diskusjonen om hvorvidt barn og ungdom skal fengsles.

Effects of early family/parent training programs on antisocial behavior and delinquency

A Systematic Review
Denne engelske publikasjonen utgitt av Brå går systematisk gjennom  familie- og foreldreveiledningsprogrammer. Hvor godt virker de egentlig?  

Omsorg og rammer. Når barn trenger mer

Denne rapporten handler om barn som har det vanskelig. Verken foreldre eller samfunn har klart å gi dem en god barndom og ungdomstid. For disse barna mangler det et tverrfaglig sammensatt tiltak med felles ansvar - tiltak som har tilstrekkelig tilgjengelighet, kompetanse og nødvendige juridiske rammer for sin virksomhet.

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

Denne boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner og belyser spørsmål som: - Er vold i nære relasjoner fortsatt et likestillingsproblem? - Hva er seksuell vold i parforhold? - Hvilke særlige utfordringer har eldre voldsutsatte? - Hva hindrer voldsutsatte med funksjonsnedsettelse i å søke hjelp? - Har holdningskampanjer mot vold i nære relasjoner noe for seg? - Er frivillige organisasjoner fortsatt vaktbikkjer i bekjempelsen av vold i nære relasjoner? - Hvordan kan man beskytte barn mot vold i foreldretvister? - Fungerer besøksforbud for voldsutøvere etter sin hensikt? - Ønsker voldsutsatte at overgriperen blir straffet? - Hvordan påvirker migrasjon forståelser av kjønnslemlestelse?

Ungdata 2019 Nasjonale resultater

I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom, men på de fleste indikatorer kommer ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status og mange ressurser bedre ut sammenliknet med ungdom fra lavere sosiale lag. Årets rapport registrerer også en økt ungdomskriminalitet, cannabisbruk og vold, samt økt forekomst av vantrivsel og psykiske plager.

Nationella trygghets­undersökningen 2019 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Denne undersøkelsen belyser spørsmål som: Hvilke grupper er mest utsatte for ulike typer av kriminalitet? Er tryggheten man føler i en storby ulik den man føler på landsbygda? Øker eller minsker svenskenes tillit til politiet?

Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten?

Så mange som 75 prosent av alle ungdommer i denne undersøkelsen har deltatt i organisert idrett en eller annen gang i ungdomsalderen. Det er imidlertid store sosioøkonomiske forskjeller både når det gjelder hvem som rekrutteres og hvem som slutter. For eksempel er det fem ganger større sjanse for at unge fra lavere sosiale lag aldri har vært med i barne- og ungdomsidrett eller at de slutter - sammenlignet med dem hvis foreldre har høyere sosioøkonomisk status. Analysen viser dessuten at de som slutter i ungdomsidretten bruker mer av fritiden på digitale aktiviteter og prøver ut ulike former for rusmidler. Det er også flere som er involvert i ulike former for regelbrytende atferd, både som utøver og som offer.
123 ... 53Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei