Nå kan du se hvem som har fått tildelt tilskuddsmidler for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner i år, samt hva midlene skal brukes til.

Oversikten finner du her (pdf)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Dette er en ordning som frivillige og andre ideelle organisasjoner søke midler fra. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen her