Tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Frist for å søke midler i 2019 er 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Denne tilskuddsordningen skal stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging som er organisert i Sfk, forvalter denne.

Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Målgruppe

Kommuner kan søke om midler gjennom denne tilskuddordningen.

Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre.

Tilskuddsmidler i 2019

Totalt beløp: 6 140 480 kroner.

Det tildeles tilskudd til følgende, i prioritert rekkefølge:

  • Tilskuddsmidler til etablering/videreføring av SLT
  • Tilskuddsmidler til reetablering/videreføring av SLT
  • Tilskuddsmidler til tiltak

Følgende gis prioritet:

  • Kriminalitetsforebyggende tiltak som beskriver en målrettet innsats på tvers av faggrupper.
  • Kompetanseutvikling lokalt, som fremmer arbeidet innenfor SLT-modellen på tvers av kommunale etater, konfliktrådene og politiet.
  • Det gis ikke midler til studiereiser.

Rapportering på midler mottatt i 2018

Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret før ny søknad behandles. Innen 15. februar, året etter at tilskudd er gitt, skal det sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført og at tilskuddsmidlene er brukt i henhold til søknaden.
Dersom det søkes om nye midler, skal det fremkomme hva søker eventuelt mottok i tilskudd i 2018. Det skal også framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2019.

Dersom det ikke søkes om nye midler i 2019 er rapporteringsfristen 30. mars 2019.

Erfaringer fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for andre
kommuner og interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av
erfaring og resultater til relevante aktører.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Relevante dokumenter 2019:

Regelverk for tilskuddsordning SLT 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordninger 2019

Søknadsskjema SLT tilskuddsmidler 2019 lønn til SLT-koordinator

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

Rapporteringsskjema for lønnsmidler til SLT-koordinator bevilget i 2018

Tidligere tildelte midler og regelverk

2018: 

Oversikt over tildelte midler 2018

Regelverk for SLT tilskuddsordning 2018 

Søknadsskjema SLT tilskudd 2018 til tiltak

Søknadsskjema for SLT tilskudd 2018 lønn til SLT-koordinator

Kunngjøring 2018 

2017:

Oversikt over tildelte midler 2017

Regelverk 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til tiltak mottatt i 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til lønn til SLT-koordinator mottatt i 2017

2016:

Oversikt over tildelte midler i 2016

Regelverk 2016

2015:

Oversikt over tildelte midler i 2015

2014:

Oversikt over tildelte midler i 2014

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken. 

Oppdatert 20. desember 2018

Fant du det du lette etter?

JaNei