Tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Frist for å søke midler i 2018 var 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Denne tilskuddsordningen skal stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging som er organisert i Sfk, forvalter denne.

Tilskuddsordningen har i flere år vært samordnet med Helsedirektoratets tilskudd til rusforebyggende arbeid. Denne samordningen fases ut i løpet av 2017-2018. Kommuner som i 2013 til 2016 har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til lønnsmidler for oppstart av SLT- koordinator, kan få videreført lønnstilskuddet ut 2018. Søknader om slik videreføring skal rettes til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet gir ikke lenger lønnstilskudd til kommuner som ønsker å starte med SLT-koordinator. Kommuner som ønsker å etablere SLT-koordinatorstilling kan søke Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging om lønnstilskudd.

Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Målgruppe

Kommuner kan søke om midler gjennom denne tilskuddordningen.

Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre.

Tilskuddsmidler i 2018

I 2018 ble totalt 5968 000 kroner fordelt til kommunene.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok totalt 101 søknader fra 86 kommuner, på til sammen om lag 20 millioner kroner. 49 søknader ble innvilget helt eller delvis. 18 kommuner fikk tilskudd til å dekke deler av lønnen til SLT-koordinator. Når det gjelder de øvrige 31 søknadene som fikk tilskudd, er det stor variasjon i hva slags tiltak eller prosjekt som fikk støtte.

Følgende områder pekte seg  særlig  ut i 2018:

  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen
  • Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Tiltak som gir unge i risiko erfaring med arbeid og hjelp til å stå i en deltidsjobb
  • Tiltak som gir unge i risiko en meningsfull fritid
  • Tiltak som øker tryggheten i enkelte bysentrum eller bydeler

Flere kommuner søkte om midler sammen og ser fordelene av å samarbeide om ressursene til målrettede tiltak overfor barn og unge, på tvers av kommunegrensene.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Her kan du lese hvem som mottok SLT-tilskuddsmidler i 2018

Relevante dokumenter 2018:

Kunngjøring 2018 

Regelverk for SLT tilskuddsordning 2018

Søknadsskjema SLT tilskudd 2018 til tiltak

Søknadsskjema for SLT tilskudd 2018 lønn til SLT-koordinator

Rapporteringsskjema for tilskudd til tiltak mottatt i 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til lønn til SLT-koordinator mottatt i 2017

Tidligere tildelte midler og regelverk

2017:

Oversikt over tildelte midler 2017

Regelverk 2017

2016:

Oversikt over tildelte midler i 2016

Regelverk 2016

2015:

Oversikt over tildelte midler i 2015

2014:

Oversikt over tildelte midler i 2014

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken. 

Fant du det du lette etter?

JaNei